Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny, położony w Siedlcach w budynku przy ulicy Józefa Piłsudskiego 96, oznaczony Nr 16, położony na III piętrze budynku, składający się z 3 izb, o pow. 50,37 m² wraz z udziałem we współwłasności części domu oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali odpowiadający 5037/123077 częściom oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącą 5037/123077 części udziału w działce Nr 46/2 obręb 46 o pow. 0,0484 ha, służącej do racjonalnego korzystania z budynku.

I przetarg nieograniczony na w/w nieruchomość, który odbył się w dniu 24 kwietnia 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Lokal nie został sprzedany.

- cena wywoławcza lokalu 340 000,00 zł

- wadium 34 000,00 zł,

- minimalne postąpienie 3 400,00 zł.

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłaty podatku VAT.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego 96 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul.Spokojnej w Siedlcach zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Siedlce Nr XXI/261/2016 z dnia 23.06.2016 r. oraz Nr IX/89/2019 z dnia 29.05.2019 r. W w/w planie teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem B12 MW(U) – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144 w dniu 4 lipca 2024r. o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 najpóźniej w dniu 28 czerwca 2024 r. (data wpływu na konto).

Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta może odwołać przetarg z ważnej przyczyny podając informację o tym niezwłocznie wformie właściwej dla ogłoszenia przetargu podając przyczynę jego odwołania.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Informację dotyczącą lokalu można uzyskać w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (tel. 25  644 95 62).

Lokal można będzie oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta w dniu 21 czerwca 2024 r. w godz. 14.45-15.15 oraz w innym terminie, po uzgodnieniu z przedstawicielem Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tel. 25 644 95 62).

Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. 25 794 39 34.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz


R E G U L A M I N

II przetargu nieograniczonego /licytacji/ na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Siedlcach przy ulicy Józefa Piłsudskiego 96 oznaczonego Nr 16

 1. Przetarg ma charakter ustny i ma na celu uzyskanie jak najwyższej ceny. Odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm./.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wpłaciły wadium w terminie i wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Sprzedaż nieruchomości następuje na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, jednak nie mogą być one mniejsze niżpodane w ogłoszeniu o przetargu.
 5. Przetarg jest ważny wówczas, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu wiąże go do czasu gdy inny uczestnik nie zaoferuje ceny wyższej.
 7. Po ustaniu zgłaszania postąpień przeprowadzający przetarg po trzykrotnym wywołaniu najwyższej ceny zamknie przetarg i ogłosi imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 8. Z przetargu sporządzony zostanie protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu. Protokół podpisany przez Komisję Przetargową i osobę, która przetarg wygrałastanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
 9. Prezydent w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu ustali z notariuszem termin zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o nim osobę, która przetarg wygrała. Zawarcie umowy notarialnej nie może nastąpić później niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia przetargu.
 10. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości upływa najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej na konto Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. Nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456.Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Miasta.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży, w pozostałych przypadkach podlega niezwłocznie zwrotowi po zakończeniu przetargu.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku kiedy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
 13. Wszelkie opłaty z tytułu nabycia nieruchomości i zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca.
 14. Miasto zobowiązuje się do wydania nieruchomości nabywcy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.
 15. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siedlce.