Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach latami czekał na upragniony remont. Wiele dni upłynęło, wiele było starań, czasem może nawet przychodziło zwątpienie, czy kiedykolwiek uda się przywrócić blask dawnemu liceum. Dzisiaj uroczyście powitaliśmy społeczność szkolną w starych, ale wręcz pałacowych murach.

2 września 2019 roku, po wielu latach tułaczki, „Żółkiewszczacy” powrócili do swojej szkoły. Na nowo rozbrzmiał dzwonek zwiastujący rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w nowym, wyremontowanym budynku szkoły.
Wieloletnia inwestycja, po przezwyciężeniu wielu trudności, została ukończona i będzie służyć mieszkańcom, a w szczególności kształcącej się młodzieży.

Serdeczne podziękowania należy skierować do wykonawców: Konsorcjum firm, gdzie LIDEREM jest firma MAL - POL Sp. z o.o. oraz partnerów: Zakładu Usług lnżynierskich Krzysztof Redesiuk, Firmy Remontowo - Budowlanej MAL - POL Krzysztof Wasilewski oraz firmy KORONTO Sp. z o.o. za sprawny i bezkonfliktowy przebieg prac, rzetelne i staranne wykonanie budowy.

Na działania Miasto Siedlce otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 6.607.586,71 zł w tym: z Unii Europejskiej – 4.999.901,38 zł oraz z budżetu państwa – 1.607.685,33 zł. Dodatkowo uzyskaliśmy dotację od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w wys. 900.000 zł na nowe okna i dach w istniejącym budynku. Za te środki, bez których nie byłoby mowy o żadnym remoncie, składamy podziękowania w imieniu społeczności IV Liceum Ogólnokształcącego i wszystkich mieszkańców.


W ramach rewitalizacji budynku głównego IV LO wykonany został kompleksowy wielobranżowy remont wraz z przebudową pomieszczeń. Roboty objęły m.in. wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie wewnętrznego wykończenia ścian oraz malowanie, wykonanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji wewnętrznych. Zakupiono również wyposażenie budynku głównego oraz łącznika. W ramach przebudowy budynek dostosowano do obowiązujących warunków technicznych, przepisów sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych, co było niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. W ramach robót zewnętrznych wykonano zagospodarowanie terenu: trawniki, nasadzenia drzew, nawierzchnie z kostki brukowej, parking, drogę manewrową, zjazd, ogrodzenie, oświetlenie terenu.


Uroczystości zostały rozpoczęte mszą św. w kościele pw. Św. StanisławaBp. Męczennika a następnie uczestnicy przeszli pod budynek na ul. Konarskiego 1. W części pierwszej uroczystości, która odbyła się przed budynkiem szkoły odbyło się ślubowanie klas I, przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku a także złożenie wiązanek i zapalenie znicza pod tablicą pamięci. Po uroczystym wprowadzeniu zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów do budynku nastąpiła druga część obchodów, w której nastąpiło powitanie gości i przemówienie dyrektora szkoły Jacka Jagiełło. Głos zabierali również zaproszeni goście, życząc szkole dalszego rozwoju i gratulując dotychczasowych osiągnięć.


Podczas uroczystości wręczono statuetki „Hetmanów” i medale pamiątkowe zasłużonym osobom. Statuetkę otrzymał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.