Dziś, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach podpisano kolejne umowy o praktyczną naukę zawodu ze spółkami PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Na pamiątkę wydarzenia na terenie wokół szkoły posadzono dąb. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych.

Podpisane umowy dotyczą praktyk dla uczniów utworzonej w tym roku branżowej szkoły I stopnia. Ten nowy kierunek kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych realizowany jest w drodze eksperymentu pedagogicznego, realizowanego na wniosek i we współudziale ze spółkami kolejowymi PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A.
Spółkom zależy, by po zakończeniu nauki uczniowie realizujący kształcenie dualne w ramach nowego kierunku znaleźli u nich zatrudnienie na stanowiskach rzemieślnik i mechanik. Stanowiska te należą do grupy najbardziej zagrożonych brakiem sukcesji. Uczniowie otrzymają wiedzę od doświadczonych pracowników Centralnych Zakładów Spółek PKP.

Spółki oferują uczniom tego kierunku możliwość korzystania z Ulgowych Usług Transportowych upoważniających do 99% zniżki na przejazdy koleją, co usprawni dojazd uczniów na zajęcia. W pierwszej klasie uczniowie będą jeździć na praktyczną naukę zawodu do Warszawy raz w tygodniu, a w klasach następnych już częściej.

Aby zapewnić sobie dopływ świeżej kadry, spółki chętnie współpracują ze szkołami o profilach kolejowych. Pomagają im tworzyć nowe specjalności, przyjmują uczniów na praktyki a najlepszym uczniom fundują stypendia. Absolwent szkoły ma możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania nauki. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach podpisał już wcześniej podobne umowy patronackie z PKP Intercity i PKP PLK S.A. na utworzenie nowych kierunków kształcenia. Od września powstała tu nowa dwukierunkowa klasa, kształcąca młodzież w zawodach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik elektroenergetyk transportu kolejowego.

Umowy patronackie zakładają ścisłą współpracę, określają cele i zadania programu stypendialnego dla uczniów a przede wszystkim stanowią gwarancję pracy po zakończeniu edukacji na tych kierunkach.
Być może właśnie perspektywa zatrudnienia zaraz po skończeniu szkoły powoduje, że wzrasta zainteresowanie "Kolejówką" podczas procesu rekrutacji. Liczba uczniów w tej szkole rośnie. Od 1 września 2019 roku uczy się tu 602 uczniów. W ubiegłym roku było ich 453.