28 sierpnia 2023 r. Prezydent Miasta Siedlce wręczył 88 nauczycielom siedleckich szkół i przedszkoli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje nauczycielowi organ prowadzący szkołę (placówkę) po odbyciu przez nauczyciela stażu zakończonego oceną pracy oraz zdaniu egzaminu przed komisjąegzaminacyjną. Organ ten – w tym przypadku Prezydent Miasta Siedlce – zobowiązany jest powołać komisje egzaminacyjne dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Organ powołujący komisję zapewnia także jej obsługę administracyjno-biurową.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  5. przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego (tylko na wniosek nauczyciela).

Od początku 2023 r. zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego powołano 88 zespołów egzaminacyjnych. Ten ważny egzamin na drodze zawodowej wszyscy nauczyciele zdali pomyślnie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta Siedlce, nauczyciele uzyskujący stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie, które odebrał Pan Prezydent, a następnie wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Także 28 sierpnia w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się wręczenie aktów powierzenia stanowiska dyrektora w 5 szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Siedlce jest organem prowadzącym. Kandydaci na dyrektorów zostali wyłonieni w postępowaniach konkursowych. Prezydent Miasta Siedlce powierzył wybranym kandydatom stanowisko dyrektora na 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2028 roku. Są to:

pani Dorota Trojanowska – Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach,

pani Maria Kowalik – Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20 w Siedlcach,

pan Dariusz Kąkol – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

pan Krzysztof Grzegorczuk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica (od 1 września 2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach).

pani Joanna Ługowska – Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.