Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) Miasto Siedlce - Urząd Miasta Siedlce przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+.

Prognoza projektu dokumentu podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od 25.08.2023 r. do 15.09.2023 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w następujących formach:

  1. pisemnie, w formie ankiet dostępnych w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce),
  3. elektronicznie, w formie opiniowania treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji https://www.konsultacje.siedlce.pl/,
  4. elektronicznie bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: wpr@um.siedlce.pl

Prognoza dostępna będzie w okresie od 25.08.2023 r. do 15.09.2023 r. w następujących lokalizacjach:

  1. w wersji elektronicznej na stronie internetowej konsultacje.siedlce.pl,
  2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Urząd Miasta Siedlce.

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłaszane po 15.09.2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.