Zgodnie  z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 poz. 40) zapisami w związku z uchwałą Nr LIII/533/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania dokumenty pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce, odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „ Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)”.

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony w okresie od dnia 25 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r. Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej poprzez opiniowanie treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych, który jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl/
  2. w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w czasie trwania konsultacji.

       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siedlce. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

       Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Siedlce i gmin wchodzących w obszar MOF Siedlce tj. Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Wiśniew, Gminy Kotuń i Gminy Mokobody oraz zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+.