Prezydent Andrzej Sitnik wręczył dziś Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce I stopnia.

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno – sportowym na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Wyróżnienie to jest przewidziane dla uczniów szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I-III), oraz ponadpodstawowych do ukończenia 25. roku życia, pobierający naukę na terenie miasta Siedlce. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są raz w semestrze na wniosek dyrektora szkoły za pisemną zgodą rodziców. Za I semestr roku szkolnego 2022/2023 zostały złożone 555 wnioski o stypendia.

Komisja w składzie:

- Monika Polak – Radna Miasta Siedlce

- Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Siedlce

- Marzena Wołosz – inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

- Agata Dębińska – Inspektor w Wydziale Edukacji

pod przewodnictwem Pani Katarzyny Wawryniuk – Naczelnika Wydziału Edukacji w dniu 25 kwietnia br. nominowała 302 uczniów do stypendium I stopnia i 241 uczniów do stypendium II stopnia. 12 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodów formalnych.

Współczesne czasy nakładają na uczniów i nauczycieli szereg obowiązków i nowych wyzwań. Właściwe przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie - w dobie wielkich przemian - staje się coraz trudniejsze. Osiągnięcia szkolne stanowią bramę do kariery zawodowej i wysokiej pozycji społecznej. Wszystko ma jednak swój początek w szkole. To głównie szkoła kreuje wzorce postaw, zachowań, rozwija zdolności i zainteresowania. Każde dziecko to wielki świat pełen pasji, ekspresji i twórczych pomysłów. Rolą nauczyciela, ale także nas wszystkich, jest dostrzegać ów talent, ukryty w każdym młodym człowieku, pielęgnować go i rozwijać.

- Wszyscy powinniśmy być dumni, że w naszych szkołach i w naszym mieście mamy tak wielu zdolnych, młodych ludzi. - powiedział Prezydent Andrzej Sitnik składając gratulacje Stypendystom. Na ich ręce Prezydent przekazał także Listy gratulacyjne dla Rodziców.

Gratulujemy wszystkim Stypendystom, Rodzicom i Nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów!