Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

Zapraszam mieszkańców miasta, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz gminy  wchodzące wobszar MOF Siedlce tj. Gminę Siedlce, Gminę Zbuczyn, Gminę Wiśniew, Gminę, Kotuń,Gminę Mokobody ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą:

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlcena lata 2022-2030”.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne wydłużone zostają do dnia 10 lipca 2023 r.

Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 oraz zestawieniem planowanych działań inwestycyjnych.

Uwagi i wnioski można składać do 10 lipca 2023 r. w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych,
  2. w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
    08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.

Projekt Programu wraz z zestawieniem planowanych działań inwestycyjnych oraz formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl/pl. Ponadto formularz konsultacyjny w wersji papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!