Od dnia 19 czerwca 2023 r. kierujący pojazdami samochodowymi z napędem hybrydowym (spalinowoelektrycznym) posiadających kartę "E" nie są objęci stawką zerową opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Siedlce.

Karta "E" traci ważność z dniem 16 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd hybrydowy w SPP jest wniesienie opłaty za czas parkowania, przy czym opłata winna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Inne zmiany dot. SPP w Siedlcach a w szczególności powyższa zmiana wynika z uchwały nr LXX/661/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, która dostępna jest w zakładce Strefa Płatnego Parkowania/Podstawa Prawna