Prezydent Miasta Siedlce, dnia 17 maja 2023 r. ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Miejskiego Przedszkola nr 4 w Siedlcach, ul. Ściegiennego 19,
 2. Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach, ul. Osiedlowa 3
 3. Szkoły Podstawowej nr 9 im. H. Sienkiewicza w Siedlcach, ul. Graniczna 1
 4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (który z dniem 1 września 2023 r. zostanie przekształcony w Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3) im. St. Staszica w Siedlcach, ul. ks. J. Popiełuszki 8
 5. Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6

 

 • I. Do konkursu na stanowisko dyrektora w ww. publicznych przedszkolach i szkołach (pkt 1-4) może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, 2, 3, 6 lub 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz. 1449 z późn. zm.).
 • II. Do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (pkt 5) może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019, poz. 1045 z późn.zm.).
 • III. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać następujące dokumenty:

 1. podpisane przez kandydata uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli,
 2. podpisany przez kandydata życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
  – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. w przypadku cudzoziemca -– poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
  – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn.zm.),
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342 z późn.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.)
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora danej szkoły/ placówki doskonalenia nauczycieli.
 • IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (wskazane jest podanie kontaktowego numeru telefonu) i dopiskiem "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA (nazwa szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli) W SIEDLCACH" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w Siedlcach w godzinach pracy Biura w terminie do dnia 7 czerwca 2023 roku (środa) do godz. 15.45.
 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Siedlce. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które po tym terminie zostały złożone w Biurze albo wpłynęły pocztą. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, tel. 25 794-37-89.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. III pkt 4-7, 12, 13 ogłoszenia.


PrezydentMiasta

 Andrzej Sitnik


Konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 2023 (pdf, 218kB)