Prezydent Miasta Siedlce na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r., poz. 430)  ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

1.  Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29.


2.  Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały dotyczące stanu prawnego i organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach są udostępnione na stronie BIP SPZOZ   w Siedlcach: https://spzozsiedlce.ssdip.bip.gov.pl/.

Materiały dotyczące stanu ekonomicznego (bilans jednostki za 2022 r.) są do wglądu u Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Siedlcach, ul. Jana Kilińskiego 29, pok. 13, w dni robocze, w godz. 10.00-14.00.


3.   Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).


4.    Wymagane kwalifikacje kandydata:


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne:
1)    posiadać wykształcenie wyższe;
2)    posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3)    posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4)    nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność    z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Prezydenta Miasta Siedlce lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
5)    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
6)    informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.


5.  Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty wymienione w pkt 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, w godzinach pracy Urzędu Miasta Siedlce lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce) w terminie do dnia 29 maja 2023 r.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach”.


6.  Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:


Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Przewidywany termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej w celu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 1 czerwca 2023 r., godz. 13.00, sala 144 (I piętro) Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej SitnikOgłoszenie o konkursie (pdf, 154kB)