Prezydent Miasta Siedlce informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.217).

Rada Miasta Siedlce wybiera następującą liczbę ławników do:

  • - Sądu Rejonowego w Siedlcach - 17, w tym 10 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • - Sądu Okręgowego w Siedlcach - 17, w tym 2 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce (ul. Skwer Niepodległości 2) na stanowisku informacyjnym.

Druki wymaganych dokumentów są dostępne:

- w wersji papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce na stanowisku informacyjnym,
- w wersji elektronicznej - poniżej.

Informacji w sprawie wyborów ławników oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2, p.132; tel.025 7943707; e-mail: brm@um.siedlce.pl (poniedziałek-piątek, godz.7:45-15:45).


  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [aktualizacja] (pdf, 200kB)
  2. Lista Obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (pdf, 132kB)
  3. Oświadczenie celem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (pdf, 34kB)
  4. Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (obywatele) (pdf, 30kB)
  5. Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (pdf, 33kB)
  6. Oświadczenie kandydata na ławnika (pdf, 29kB)
  7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata przy zgłoszeniu (pdf, 83kB)
  8. Informacja nt. punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Siedlcach