Na czerwcowej Sesji Rady Miasta Siedlce radni udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce, Andrzejowi Sitnikowi. Ponadto pozytywnie ocenili sprawozdanie finansowe miasta i udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020.


24 czerwca 2021 roku Radni Rady Miasta Siedlce podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok a także udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium. 

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok głosowało 12 radnych, 2 było przeciw a 8 wstrzymało się od głosu. Wyniki głosowania tutaj

- Bardzo dziękuję radnym za udzielone mi absolutorium i za wotum zaufania, które od Państwa otrzymałem. Oznacza to, że moje działania na rzecz Miasta Siedlce są dostrzegane, pozytywnie oceniane i zyskują poparcie w Radzie. Trochę trwało, zanim radni się o tym przekonali. 

Rok 2020 był trudny, zupełnie nieprzewidywalny. Byliśmy w centrum wydarzeń, na które zupełnie nie mieliśmy wpływu. Ale nie czekaliśmy biernie. Starałem się, by Siedlce były zawsze o krok do przodu, by przewidywać możliwe zdarzenia związane z pandemią. Udało nam się opanować trudne momenty, a tym samym pomóc wielu osobom w tym ciężkim czasie. Mam tu na myśli zarówno pacjentów, którzy przebywali w naszym szpitalu, jak również np. przedsiębiorców, którym udzieliliśmy wsparcia finansowego w postaci przyznanych ulg, jak też innym mieszkańcom udzielając np. wsparcia psychologicznego. Pomimo trwającej pandemii prowadzone były i prowadzimy nadal zaplanowane inwestycje, remonty, prace remontowe w szkołach. Mamy nadzieję, że nowa perspektywa unijna, która niebawem się pojawi, pozwoli na składanie nowych wniosków o dofinansowanie i przeprowadzanie kolejnych inwestycji w mieście. 
Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do złożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, zaopiniowała pozytywnie dokument, co również oznacza, że następuje poprawa sytuacji i idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję wszystkim współpracownikom, prezesom spółek, dyrektorom i kierownikom placówek, szkół, urzędnikom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym zaangażowanym w nasze codzienne działania, bo dzięki tak dobrej współpracy mogliśmy udźwignąć ciężar codziennych problemów. - mówi Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.