18 czerwca 2021 roku podpisano Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy:

- Miastem Siedlce reprezentowanym przez Prezydenta Andrzeja Sitnika;

- Komendą Miejską Policji w Siedlcach reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł. Insp. Andrzeja Dziewulskiego;

- Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach reprezentowanym przez Prezes Zarządu Marię Leszczyńską,

- Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową reprezentowaną przez Prezesa Zarządu SSM Michała Golika.

Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja kampanii społecznej pod nazwą NIE ZGUB MNIE.

Z danych Policji wynika, że w 2020 roku w Siedlcach było zgłoszonych 70 zaginięć. W znacznej mierze dotyczyły one osób starszych, w tym z chorobami wieku starczego - otępiennymi. Pozytywną informacją jest to, że wszystkie osoby zostały odnalezione.
Niemniej jednak ważne jest to, że rokrocznie problem się pogłębia. Ilość osób zaginionych wzrasta. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i już dziś powinniśmy podejmować działania w kierunku profilaktyki, która jest dużo skuteczniejsza niż podejmowane działania interwencyjne.

Należy podkreślić, że są dwie szczególne grupy osób, w stosunku do których jest prowadzony specjalny - przyspieszony schemat działania: osoby starsze i dzieci. Najistotniejsze jest to, że nie ma konieczności czekania 24 godzin ze zgłoszeniem, a wręcz odwrotnie - należy je wszcząć niezwłocznie po podjęciu informacji o zaginięciu. Kampania społeczna adresowana jest do mieszkańców Siedlec ma na celu zmniejszenie ilości zaginięć osób w podeszłym wieku oraz zapoznanie z algorytmem postępowania w razie zaginięcia. Zwrócenie uwagi na problem społeczny jakim jest powiększająca się liczba osób cierpiących na chorobę alzheimera, demencję, otępienie starcze będzie odbywało się poprzez prowadzenie działań informacyjnych, zarówno za pośrednictwem ulotek, plakatów oraz druku materiałów w biuletynie informacyjnym Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i przy udziale portalów społecznościowej. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz wyposażenie w niezbędne umiejętności podejmowania interwencji wobec osób zaginionych przez służby porządkowe na terenie Miasta Siedlce podniesie jakość dotychczas prowadzonych działań.

Dzięki zaangażowaniu w działania 4 partnerów możemy mówić o kompleksowych podejściu do problemu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jedyny taki program na Mazowszu.

W ramach kampanii NIE ZGUB MNIE realizowane będą:

- warsztaty dla uczniów prowadzone przez funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera;
- akcje informacyjne za pomocą ulotek, plakatów, gazetki "Piśmie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Między Nami Spółdzielcami", media społecznościowe oraz lokalne media;
- szkolenia prowadzone przez przedstawicieli Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera dotyczące wyposażenia funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Siedlcach w niezbędne umiejętności podejmowania interwencji wobec osób zaginionych.