1. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.
 2. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – jeżeli osoba ta posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rozliczanie świadczeń:

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Już teraz placówki medyczne:

 1. nie powinny odmawiać mu pomocy
 2. nie powinny odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
 3. nie powinny domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur
 4. powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

WAŻNE! Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowychbędziemy o tym informować.

Recepty dla Ukraińców

Każdy obywatel Ukrainy posiadający status uchodźcy ma prawo do skorzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to także zniżek na leki przepisane na recepcie. Kluczowe jest jednak umieszczenie na niej symbolu „BW” oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy (zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy).

Uprawnienie „BW” dla uchodźców.

Na ten moment nie jest jeszcze jasne, czy przygotowywane rozwiązanie będzie dotyczyć też refundacji leków na wystawianych takim pacjentom e-receptach. Komunikat NFZ mówi jedynie, że „obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce”

Warto zwrócić uwagę, że obecnie obcokrajowcy posiadający status uchodźcy, co do zasady są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Status ten musi być jednak potwierdzony decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. W takich przypadkach na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osobom takim przysługuje także refundacja na leki. Na receptach dla nich umieszczany jest wtedy identyfikator:

Identyfikator

Kogo dotyczy

Zakres uprawnień

BW

Wszystkie dorosłe osoby o

udokumentowanym statusie

uchodźcy

Jak u osoby ubezpieczonej

CN

Kobiety w ciąży, porodu

lub połogu

Bezpłatne zaopatrzenie w

produkty lecznicze związane

z ciążą, porodem i połogiem

DN

Dzieci i nieletni do

ukończenia 18 roku życia

Jak u osoby ubezpieczonej

Warto jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z obecnym stanem prawnym recepty z uprawnieniem „BW” przepisuje się uchodźcom z potwierdzeniem tego statusu. Na ten moment nie jest jednak jeszcze jasne czy wszyscy obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przekroczyli polską granicę, automatycznie uzyskali (uzyskają) status uchodźcy.

Z dostępnych informacji wynika, że sama rejestracja w punkcie recepcyjnym po przekroczeniu granicy daje prawo do bezpłatnego dostępu do opieki medycznej. Na ten moment nie oznacza jednak uzyskania statusu uchodźcy. Osoba przybywająca z Ukrainy musi bowiem najpierw wyrazić wolę uzyskania takiego statusu w Polsce. W tym celu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. W nagłych przypadkach taki wniosek może złożyć lekarz udzielający świadczenia. Decyzję natomiast wydaje wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Sytuacja jest jednak dynamiczna i na początku tygodnia spodziewane są rozwiązania prawne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, które mają rozwiać wątpliwości lekarzy oraz farmaceutów.

Farmaceuci i lekarze zwracają uwagę na ważną kwestię techniczną dotyczącą recept dla uchodźców z Ukrainy. Otóż w przypadku e-recept wystawianych na obcokrajowców, niezbędne jest przekazanie im przez lekarza wydruku informacyjnego e-recepty z kodem kreskowym lub QR. W przypadku braku numeru PESEL, na wydruku nie jest bowiem podawany 4-cyfrowy kod do e-recepty. Jedynym sposobem na jej odczytanie w aptece jest zatem umieszczony na wydruku kod kreskowy lub QR.


Została uruchomiona Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)  w języku ukraińskim
https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

bezpłatny numer telefonu 800 137 200

 1. Z konsultacji można też skorzystać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej pod adresem:
  dom.mz.gov.pl/nocna-swiąteczna-opieka/ua
 2. Formularz jest dostępny w wersji ukraińskiej
 3. W ramach TPK można uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie, zlecenie na test w kierunku SARS-COV-2.
 4. TPK jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
 • Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

 1. Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 2. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.
 3. Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.
 4. Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.
 5. Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego  Programu Szczepień przeciw Covid-19.
 6. W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia
  (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA.  W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że  należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS.  
 7. Punkt szczepień przeciwko Covid-19 (Siedlce, ul. Starowiejska 15) czynny:Wtorek 8:00-15:00 i Piątek 8:00-15:00, tel. 786 821 688. 


Plik (*.doc)