Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie:

  • 1) pobytu dziennego w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu:
  • a) 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które maja niepełnosprawność sprzężoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia  lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu;
  • b) 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia,  tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W czasie realizacji Programu świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego może wynosić nie więcej niż 240 godzin przypadających na jednego Uczestnika. Czas świadczenia ww. usług może wynosić maksymalnie 12 godzin na dobę;

  • 2) pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Siedlce, dla 6 osób
    ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W czasie realizacji Programu na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego przysługuje limit 14 dni na jedną osobę.

Do udziału w Programie pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług opieki wytchnieniowej, realizowanych w formie pobytu dziennego i całodobowego.

Wnioski w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Do karty należy dołączyć:

  • 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • 2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  • 3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Karta pomiaru, nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone  w Programie będą miały zapewniony dostęp do usługi Opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie MOPR lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.

Wnioskimożna złożyć osobiście w siedzibie MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 800 – 1400 lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej
przed siedzibą w godzinach 800 – 1600. Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl lub na skrzynkę epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przyznając usługę opieki wytchnieniowej będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. Ponadto przyznając usługę bierze się pod uwagę stan zdrowia oraz sytuację życiową uczestników Programu.

Nabór zgłoszeń wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.