Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie – Oddział w Siedlcach z dniem 21.03.2022 r. uruchamia bezpłatne poradnictwo prawne/konsultacje dla lokalnych przedsiębiorców, w przedmiocie zatrudniania obywateli Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Poradnictwo prawne udzielane będzie przez ekspertów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie – Oddział w Siedlcach, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 w budynku przy ul. Brzeskiej 97, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny porady pod numerem telefonu: 25 632 27 68.

Jednocześnie informujemy, iż porady telefoniczne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

 • dla numerów komórkowych: 459 599 000
 • dla numerów stacjonarnych: 801 002 006

oraz przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

 • dla numerów komórkowych: 459 595 405
 • dla numerów stacjonarnych: 801 002 405

Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego.

Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (poz. 583 – dalej u.p.o.U.) – jeżeli obywatel Ukrainy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i cudzoziemiec taki wjechał legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów (które zostanie wydane na podstawie art. 2 ust. 4) oraz deklaruje on zamiar pozostania na terytorium Polski – jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., tj. do 24 sierpnia 2023 r. (do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu).

Stosownie do art. 2 ust. 2 u.p.o.U. za legalny – w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., tzn. do 24 sierpnia 2023 r. – uznaje się także pobyt na terytorium RP obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Polski do dnia określonego we wspomnianym rozporządzeniu Rady Ministrów oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP. Do członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Warto zwrócić uwagę na treść art. 3 ust. 1 u.p.o.U., zgodnie z którym w przypadku gdy wjazd na terytorium RP obywatela Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP, na jego wniosek, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski (art. 3 ust. 2 u.p.o.U.) w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium RP (art. 4 ust. 1 u.p.o.U.). Jak wynika z tego ostatniego przepisu, jest to równocześnie wniosek o nadanie cudzoziemcowi numeru PESEL.

Z punktu widzenia dostępu obywateli Ukrainy do polskiego rynku pracy najbardziej istotne znaczenie mają regulacje zawarte w art. 22 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.o.U. obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

1) jego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Artykuł 22 ust. 2 u.p.o.U. stanowi, że powiadomienie PUP następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl

Z uzasadnienia do projektu ustawy (druk sejmowy nr 2069) wynika, że ustawa wprowadza rozwiązanie umożliwiające dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt jest legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zakres danych zawartych w powiadomieniu PUP określa art. 22 ust. 3 u.p.o.U. W powiadomieniu tym podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
 • dane osobowe obywatela Ukrainy:
 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce wykonywanej pracy.
 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
 • numer PESEL – o ile został nadany;

Zgodnie z art. 42 ust. 1 u.p.o.U. – jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy krajowej (typu „D”) przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. W związku z treścią art. 42 ust. 2 i 3 u.p.o.U. w takim przypadku w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy. Przepisów zawartych w art. 42 ust. 2 i 3 u.p.o.U. nie stosuje się jednak do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Na mocy art. 42 ust. 5 u.p.o.U. – jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy (w tym również na pobyt czasowy i pracę) udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

W myśl art. 42 ust. 8-10 u.p.o.U. – jeżeli ostatni dzień okresu ważności:

 • kart pobytu,
 • polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy,
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. Przedłużenie okresu ważności tych dokumentów nie stanowi podstawy do wydania lub wymiany dokumentów. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności, nie uprawnia do przekraczania granicy.

Stosownie do art. 42 ust. 11 u.p.o.U. – jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP:

 • na podstawie wizy Schengen (typu „C”) wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.