Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.Cel Programu:

 1. Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym.
 2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie tej osobie realizowania prawa do samodzielnego życia.
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wsparciem objętych może zostać:

 • - 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w wymiarze 360 godzin dla jednego Uczestnika przez okres realizacji Programu;
 • - 42 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 18 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) – w wymiarze 600 godzin dla jednego Uczestnika przez okres realizacji Programu;
 • - 8 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – w wymiarze 360 godzin dla jednego Uczestnika przez okres realizacji Programu.

Minimum 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu);
 3. osoby wskazane przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wnioski w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do Karty należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wzór formularzy Karty zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPR lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32, w godzinach 800 – 1400 lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą w godzinach 800 – 1600. Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej  oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl lub na skrzynkę epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń do udziału w Programie prowadzony będzie od dnia 1 marca 2022 roku
w trybie ciągłym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą one rozpatrywane według kolejności wpływu.

 1. Karta zgłoszenia do udziału w Programie AOON (*.doc)
 2. Klauzula informacyjna AOON (*.doc)
 3. Zakres czynności AOON (*.doc)[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).