Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców.

Na podstawie złożonego wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, jedna karta na jedną osobę ( ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ).

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. 


Wypełnione wnioski można składać:

- osobiście w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 9:00-17:00; wtorek-piątek 7:45-15:45.

- poprzez pocztę tradycyjną na adres Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
albo poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Adres: /0kg988ash7/skrytka

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Rozporządzenie daje gminom możliwość uzależnienia wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, którego mogą dokonać uprawnieni pracownicy urzędu gminy. 

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.


Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-...


WNIOSKI I ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:


Wzór wniosku,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowaniai wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejw związku z działaniami wojennymi (*.pdf)