Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 04 maja 2021 r.

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul.Kazimierza Pułaskiego (w głębi)