Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który finansowany  jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oferta skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  lub orzeczeniem równoważnym.

Do udziału w Programie zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci świadczonych całodobowo, bezpłatnych usług Opieki wytchnieniowej.

Wnioski w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Do Karty należy dołączyć:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;
  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Karta Pomiaru, nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą miały zapewniony dostęp do usługi Opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności)

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.

Zgłoszenia można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 (w godzinach 8.00-12.00) lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do budynku (w godzinach 8.00-16.00); w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną, na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl
lub na skrzynkę Epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznając usługę opieki wytchnieniowej będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, takich jak ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

Cele Programu:

  • Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi [1] w zakresie świadczenia usługi wytchnieniowej, w ramachpobytu całodobowego.
  • Odciążenie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi wymagających codziennej, stałej opieki. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki, będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.
  • Udzielanie wsparcia członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w zakresie, w jakich jest to niezbędne.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2020 r. Docelowo całodobową opieką  w ramach Programu może zostać objętych 30 osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenie Miasta Siedlce, przy czym w przypadku każdej z osób świadczenie usług będzie trwało maksymalnie przez okres 14 dni.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby posiadające:

  • Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”).
  • Wykształcenie co najmniej średnie oraz nie krótsze niż roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.


[1] Zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.)