Pierwotnie został utworzony jako park "włoski". Po przejęciu majątku przez Czartoryskich przekształcony około 1768 r. wg projektu Franciszka Salezego Sarnowskiego i Aleksandry Ogińskiej w park sentymentalny. W związku z planowaną w lipcu 1783 r. wizytą w Siedlcach króla Stanisława Poniatowskiego w parku utworzono wiele romantycznych i egzotycznych obiektów. Ogród składał się z dziko rosnących lasków, gajów, klombów, krętych dróg i kanałów z licznymi wyspami. Było w nim ponad trzydzieści różnych budowli: domki mieszkalne księżnej, altany, łazienki, domek rybacki, meczet turecki, oranżeria, stajenka, wiatrak i in.


Park wydzierżawiono osobom prywatnym w latach czterdziestych XIX, a w kilka lat później przekazano miastu. Park Miejski w latach 1869-1909 otoczono żelaznym ogrodzeniem od strony południowej i zachodniej oraz murowanym parkanem od strony północnej. Miejski Komitet Krzewienia Trzeźwości Publicznej utworzony w 1900 r. prowadził w parku jadłodajnię i herbaciarnię, był także organizatorem imprez w parku. II wojna światowa doprowadziła do znacznej dewastacji parku, okupanci hitlerowscy rozebrali większość istniejących w parku obiektów m.in.: teatr letni, restaurację i estradę.

Dzisiejszy park znacznie odbiega od pierwowzoru parku sentymentalnego. Zajmujący zdecydowanie mniejszy obszar, pozbawiony dawnego układu jest obecnie typowym parkiem miejskim i tylko w niewielkim stopniu przypomina okres swej świetności. Do czasów dawnej glorii nawiązuje staw z fontanną i murowaną arkadą oraz kilka ponad dwustuletnich drzew.

Nie ulega wątpliwości, że Park miejski „Aleksandria” wymaga prac, które zapobiegłyby dalszej dewastacji i przywróciłyby parkowi jego rolę. Pierwsze plany przeprowadzenia rewaloryzacji „Aleksandrii”, mające potwierdzenie w opracowanej dokumentacji, sięgają 2009 roku.

Wówczas powstał projekt, kompleksowy, bardzo obszerny, oparty na rysach historycznych ale nigdy nie doczekał się realizacji m.in. z powodu zbyt wysokich kosztów. Z biegiem lat projekt ten był wielokrotnie zmieniany i dostosowywany do możliwości finansowych budżetu miasta, co należy rozumieć jako rezygnację z wielu wcześniejszych propozycji. Władze miasta starały się o dofinansowanie inwestycji ale ostatecznie nigdy środków zewnętrznych na całościową rewitalizację nie udało się pozyskać. W 2017 roku było przeprowadzone badanie społecznego zapotrzebowania na realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach", które magistrat zamówił w związku ze staraniem się o fundusze unijne. Badanie metodą kwestionariusza wywiadu CAVI, przeprowadziła w dniach 6 - 20 kwietnia 2017 r. i opracowała raport warszawska firma  BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy s.j. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1387 osób. Szczegóły tutaj:

http://beta.siedlce.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=4963

Ze środków budżetu miasta w 2012 r. udało się rozpocząć prace przy nowym ogrodzeniu od strony ulicy Konarskiego, które zakończono w 2013 r. W 2019 roku zdecydowano o realizacji prac etapami, które mogłyby być wsparte inicjatywą obywatelską i finansowane z budżetu partycypacyjnego.

W 2019 roku ruszyła realizacja I etapu rewaloryzacji Parku „Aleksandria”. Prace dotyczyły wykonania alejki od wejścia przy pałacu Ogińskich, wzdłuż ulicy Konarskiego i Prusa aż do Wiszniewskiego. Zdecydowano się na dokonanie zmiany, jeżeli chodzi o nawierzchnię alejki. Wcześniej była planowana jako alejka o nawierzchni z kostki kamiennej z podziałem na ciąg pieszy i rowerowy. Nawierzchnię alejki zmieniono na asfaltowąkierując się potrzebami rodziców spacerujących z dziećmi w wózkach i osób jeżdżących na rolkach. Zmiana dotyczy również alejki obecnie budowanej. Jej wybudowanie spowoduje zamknięcie tych dwóch alejek i utworzenie tzw. ringu. Jest to jedyna alejka o nawierzchni asfaltowej zaplanowana w parku. W projekcie rewaloryzacji przewidziane są również alejki wewnątrz parku zaprojektowane jako szutrowe, z kostki granitowej oraz piaskowe. W praktyce wygląda to tak, że usuwany jest asfalt z obecnie istniejących alejek w parku a nie dodawany.
W załączeniu zamieszczamy projekt rozbiórek istniejących nawierzchni alejek. Kolorem pomarańczowym zaznaczono alejki o nawierzchni asfaltowej, zaś fioletowym o nawierzchni żwirowej (opis w legendzie rysunku). Dołączamy również projekt obecnie budowanych alejek. Warto zauważyć, że bilans nawierzchni asfaltowych znacząco się zmniejszy w porównaniu do stanu sprzed rewaloryzacji.


Należy także podkreślić, że prace prowadzone są w oparciu o niezbędną dokumentację, która przy każdej budowie jest wymagana. Miasto Siedlce posiada pełną dokumentację, łącznie z pozwoleniem na budowę i wszelkimi decyzjami różnych instytucji jak np.: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała zgodę na prowadzenie prac w parku od 15 lipca do końca roku 2020.

W całym projekcie jest przewidziane wycięcie 128 drzew (w całym parku jest ich ok. 2000 -2500 szt.), z czego wycięto już 7 szt. Powodem jest kolizja z planowaną inwestycją. Wycięcie pozostałych drzew wiąże się głównie z budową ogrodzenia wzdłuż ulicy Prusa oraz zagospodarowaniem terenu przy altanie w tzw. ogrodzie geometrycznym, gdzie zaplanowane jest także nasadzenie kilkuset sztuk roślin okrywowych.

Trudno teraz przewidzieć, jak realizacja robót w parku będzie wyglądała w przyszłości, czy obecny projekt nie będzie zmieniany i w jakim stopniu, kiedy będzie realizowany. Zatem alarmowanie mieszkańców miasta informacją o wycince 120 drzew jest daleko przedwczesne.


Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją I etapu rewaloryzacji Parku „Aleksandria” część II polegające na budowie nowej alejki wraz z wykonaniem studni teletechnicznych i kanalizacji teletechnicznej dla instalacji monitoringu i ułożeniem rur osłonowych na potrzeby oświetlenia. W związku z budową tego etapu wycięto 4 drzewa – 2 lipy oraz 2 jesiony wyniosłe. W tym roku, w ramach prac pielęgnacyjnych, do wycinki przeznaczono jeszcze kilka drzew, które ze względu na swój stan fitosanitarny zagrażają bezpieczeństwu ludzi przebywających w pobliżu.

Wiele osób wykazuje zatroskanie o pomnik przyrody - Grab „Jacek”. Otrzymujemy pytania czy podczas prac nie ucierpi. Pragniemy uspokoić, że nam także zależy na tym, aby to 200-letnie drzewo nie zostało uszkodzone. Dlatego też budowana alejka zostanie maksymalnie oddalona od drzewa „Jacek” w stronę ogrodzenia i wyniesiona w górę, aby nie naruszyć systemu korzeniowego. Wykonawca został zobowiązany do ręcznego prowadzenia prac w tym rejonie.

Siedlecki samorząd przeznaczy 400 tys. zł na tegoroczne nasadzenia bylin, z czego 200 tys. zł to otrzymana na ten cel dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykonanie planowane jest na jesieni tego roku. Także w tym roku w ramach budżetu partycypacyjnego zostanie wymienione i uzupełnione oświetlenie wzdłuż zbudowanej alejki tzw. ringu, by podnieść komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w parku, zwłaszcza po zmroku.

Kolejne projekty, które mogłyby być realizowane odnośnie rawaloryzacji Parku Miejskiego „Aleksandria” w ramach budżetu obywatelskiego są zgłoszone i zweryfikowane. Lista jest dostępna na stronie www.siedlce.pl w zakładce Budżet obywatelski. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 11 września 2020 roku.ZAŁĄCZNIKI:

Projekt zagospodarowania parku
Projekt obecnie budowanych alejek