Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu modyfikacji wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o sześciu kondygnacjach nadziemnych z usługami, parkingiem i garażem w poziomie parteru oraz garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą nadziemną i podziemną na działce o nr ew. 28/2 i części działki 28/1, obręb 0049 w Siedlcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 48 wraz z inwestycjami towarzyszącymi w zakresie dróg publicznych oraz terenów zieleni urządzonej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej modyfikacji wniosku:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2,08-110 Siedlce.

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 29.07.2020 r.

 

Modyfikacja wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 48.

Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 48.