14 marca 2024 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „Kreowanie sieci współpracy biznesu z systemem edukacji w warunkach Funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w Siedlcach”.

W konferencji wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele władz Miasta Siedlce, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Wschodniej Izby Gospodarczej, Siedleckiej Rady Biznesu, innych BCU, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, wizytatorzy Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedsiębiorcy, instytucji rynku pracy oraz uczniowie i nauczyciele siedleckich szkół ponadpodstawowych. Głównym celem spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom i zaproszonym gościom zagadnień dotyczących powstania w naszym mieście dwóch placówek oświatowych – Branżowych Centów Umiejętności (BCU) w dziedzinie: Elektryka przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach i Interoperacyjność systemu kolei przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach. Organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Siedlce, Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym: Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Sponsorami wydarzenia byli: ASAJ Sp. z o.o., Zeltech oraz ELMO S.A.

Branżowe Centra Umiejętności w Siedlcach powstają w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności(KPO) A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Program konferencji obejmował 6 paneli. W pierwszym, prowadzonym przez Katarzynę Wawryniuk – Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Siedlce przedstawiono założenia funkcjonowania 120 BCU w Polsce. Oprócz prezentacji siedleckich Branżowych Centrów Umiejętności uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania również innych BCU w Polsce, ponieważ panelistami byli Tadeusz Federczyk – dyrektor już funkcjonującego w Łukowie BCU w dziedzinie: ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem oraz Andrzej Poniewierski – koordynator ds. utworzenia BCU w Połańcu w dziedzinie energetyka.

Drugi panel prowadziły doradczynie zawodowe Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach - Anna Balińska i Katarzyna Mistewicz. Do udziału w panelu dotyczącym podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy zaproszono przedsiębiorców: Dorotę Wolską - Kierownika Działu Personalnego i Administracji - Stadler Polska Sp.  z o.o. oraz Jacka Dmowskiego - Prezesa Zarządu - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o. Podczas panelu zostały przedstawione instrumenty wsparcia finansowego, z jakich mogą korzystać pracodawcy i pracownicy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach środków, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Trzeci panel miał dotyczyć jedynie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a okazał się wartościową lekcją uświadamiającą, że - niezależnie od nas - uczymy się przez całe życie. Panel prowadził Maciej Tauber – ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest elementem wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która to stanowi podstawę określenia planów na rzecz rozwoju umiejętności, dlatego kolejny panel poprowadziła Marianna Brzozowska-Skwarek – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, który odpowiada za realizowanie zadań Ministra w zakresie koordynacji planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie oraz koordynacji polityki państwa w obszarze kształcenia zawodowego. Jest to również departament, w którym powstały pierwsze założenia funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w Polsce.

Kolejne dwa panele dotyczyły kwalifikacji sektorowych jakie zostaną  wprowadzone                        w siedleckich Branżowych Centrach Umiejętności. Moderatorem pierwszego z nich była Małgorzata Szymaniuk–Kruk  – Dyrektor  Centrum Kształcenia Zawodowego                           w Siedlcach. W Panelu tym wzięli udział profesor Sławomir Cieślik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jednocześnie przedstawiciel Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Marlena Kuran – Wiceprezes Zarządu firmy ASAJ sp. z o.o. oraz Michał Kaim -  przedstawiciel firmy ASAJ SP. Z O.O. W BCU w dziedzinie: elektryka. do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zostaną wprowadzone trzy kwalifikacje, o jednej z nich opowiadał prof. Sławomir Cieślik, to  „Elektryk systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych”. Omówione zostały również możliwości, zasoby i potrzeby branży elektroenergetycznej oraz cele i kierunki kolejnych działań.

Związek Pracodawców Kolejowych oraz PKP Intercity S.A. to partnerzy utworzenia BCU w dziedzinie: interoperacyjność systemu kolei. Panel dotyczący tego BCU prowadziła Monika Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach. Jej gościem była Ewa Boguszewska - Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pełnomocnik Zarządu PKP IC. Nasz partner przeprowadził szerokie badanie wśród spółek skupionych w Związku Pracodawców Kolejowych, aby właściwe określić kwalifikacje sektorowe, najtrafniej spełniające oczekiwania rynku w tej branży. I tak największym zainteresowaniem wśród proponowanych kwalifikacji cieszą się: elektronik/elektromonter (aż 5 z 7 - 71% - biorących udział w badaniu spółek zgłosiło zapotrzebowanie na taką kwalifikację), mechanik/monter maszyn i urządzeń (67%),  personel obsługi klienta (43%, zapotrzebowanie liczbowe na pracowników – 1564). Dlatego precyzowanie kwalifikacji sektorowych w tym BCU będzie dotyczyło właśnie tych zagadnień.

Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, czyli wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi już wkrótce, po zakończeniu rozpoczętych już prac budowlanych. Po włączeniu BCU do systemu, nastąpi rozpoczęcie ich działalności. Odbędzie się to na początku przyszłego roku. W odniesieniu do funkcjonowania BCU zakłada się między innymi szkolenia w obu dziedzinach skierowane do osób dorosłych, osób młodych (uczniowie i studenci) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. Branżowe Centra Umiejętności staną się nowym rodzajem placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ale również miejscem realizacji konkursów i olimpiad branżowych, miejscem współpracy  strefy biznesu z systemem edukacji w ramach budowania sieci BCU.

To, co podczas konferencji łączyło wypowiedzi niemal wszystkich to: współpraca, a nie konkurencja oraz uczenie się przez całe życie, kształcenie zawodowe to nasza wspólna odpowiedzialność.

BCU w Siedlcach to szansa stworzenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej. To u nas, w Siedlcach, zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe i nauczyciele przedmiotów zawodowych, będą mogli podwyższać, uzupełniać lub zdobywać kwalifikacje w dziedzinach: elektryka i interoperacyjność systemu kolei, zdobywać umiejętności w nowoczesnych pracowniach w oparciu o programy przygotowane przez specjalistów branżowych (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Politechnika Bydgoska, ASAJ Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., Związek Pracodawców Kolejowych), którzy są Partnerami naszych projektów i wiedzą najlepiej, jakie umiejętności i uprawnienia powinien mieć pracownik, aby spełniać wymagania ciągle zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu, że powstaną Branżowe Centrum Umiejętności, Siedlce staną się ośrodkiem szkolenia kadr dla gospodarki, ale również elementem szeroko pojętej współpracy z pracodawcami w dwóch bardzo ważnych dla rozwoju i funkcjonowania kraju dziedzinach.

To szansa nawiązania trwalej współpracy z przedsiębiorcami oraz wzmocnienie świadomości, że rozwój kadr i budowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorców jest naszym wspólnym obowiązkiem. Wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr, wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, zwiększenie udziału pracodawców w takim kształceniu, upowszechnienie najnowszych technologii, wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu relacji ze środowiskiem biznesu oraz zwiększenie lokalnego i regionalnego potencjału inwestycyjnego, stanowi ogromną szansę rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w rozwój oferty, jaką stwarzają Branżowe Centra Umiejętności. 


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/