Wobec zarzutu postawionego przez radnego Mariusza Dobijańskiego na Sesji Rady Miasta Siedlce w dniu 27 marca 2024 r. cytuję: „Skoro jest możliwe wykupienie symbolu miasta za pieniądze, a więc kupienie herbu miasta za pieniądze, to źle to świadczy o Prezydencie Miasta” oświadczam, że zasady używania Herbu Miasta Siedlce określa Uchwała Nr XXVI/201/92 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie herbu miasta Siedlce. Stosownie do zapisów § 2 ust. 1 powyższej uchwały herb miasta umieszcza się w siedzibie Rady Miejskiej (obecnie Rady Miasta Siedlce) oraz w siedzibach jej jednostek organizacyjnych. Z zapisów uchwały w sprawie herbu miasta Siedlce wynika, że jest on używany przede wszystkim przez organy Miasta Siedlce, jego jednostki organizacyjne oraz podczas różnego rodzaju uroczystości państwowych i lokalnych w celach reprezentacyjnych.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 powyższej uchwały, herb miasta może być użyty w innych celach przez inne jednostki organizacyjne mające siedzibę lub działające na terenie miasta, po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta (po zmianach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego funkcję tego organu pełni Prezydent Miasta Siedlce).

Uzyskanie prawa do korzystania z cudzej fotografii, na której uwidoczniony jest herb miasta Siedlce, udostępnionej na portalu internetowym nie konwaliduje braku zgody Prezydenta Miasta Siedlce na wykorzystywanie herbu miasta Siedlce.

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Orzełowskiego „Kocham Siedlce” nie występował do Prezydenta Miasta Siedlce o zgodę na użycie herbu miasta Siedlce w prowadzonej kampanii wyborczej i został wezwany do zaprzestania bezprawnego jego wykorzystywania.