26 marca 2024 roku Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik złożył gratulacje Stypendystom oraz wręczył im Listy gratulacyjne.

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno – sportowymi:

- ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia)
- na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia).

Wyróżnienie to jest przewidziane dla uczniów szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) oraz ponadpodstawowych do ukończenia 25. roku życia, pobierających naukę na terenie miasta Siedlce. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są raz w semestrze na wniosek dyrektora szkoły za pisemną zgodą rodziców. Za I semestr roku szkolnego 2023/2024 zostało złożonych 618 wniosków o stypendia.

Komisja w składzie:

Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Siedlce,
Monika Polak – Radna Miasta Siedlce,
Marzena Wołosz – główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
Agata Dębińska – inspektor w Wydziale Edukacji,

pod przewodnictwem Katarzyny Wawryniuk – Naczelnika Wydziału Edukacji

18 marca 2024 r. nominowała 308 uczniów do stypendium I stopnia i 297 uczniów do stypendium II stopnia. 13 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodów formalnych.

Wtorkowe wydarzenie to dowód szacunku i uznania nie tylko dla stypendystów, ale też dla rodziców za umiejętne stymulowanie i wspieranie poczynań swoich dzieci. Wyrazy uznania należą się również nauczycielom, którzy potrafią dostrzec talenty swoich uczniów.

Wszyscy jesteśmy dumni, że w naszych szkołach mamy tak wielu zdolnych, młodych ludzi. Składamy ogromne gratulacje i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/