4 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Siedlce z przedstawicielami Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie określenia zakresu terytorialnego realizacji zadań przez doradców metodycznych Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

W trakcie spotkania zawarto porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce a Mazowieckim Kuratorem Oświaty, reprezentowanym przez Krzysztofa Wiśniewskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.
W ramach porozumienia doradcy metodyczni SCDiDN w Siedlcach zakresem swoich zadań będą obejmować przedszkola, szkoły i placówki znajdujące się na terenie miasta Siedlce oraz gmin z terenu powiatu siedleckiego.

Do zadań doradców metodycznych należy: wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania i podejmowaniu działań innowacyjnych. Należy dodać, że doradcy metodyczni realizują zadania przez udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Wybór Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dokonany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do sieci doradztwa jest wyróżnieniem dla naszego miasta. Siedlecka placówka od 2007 roku posiada Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07, potwierdzającą wysoką jakość świadczonych usług.