W piątek, 24 stycznia 2020 roku odbyła się I Miejska Konferencja Interdyscyplinarna pn.: "Siedlecka ścieżka pomocowa. Współpraca międzyinstytucjonalna jako jeden z czynników efektywności prowadzonych działań profilaktycznych i udzielania pomocy osobom uzależnionym". Konferencja została zorganizowana przez Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika.

Podstawowym założeniem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, szczególnie w kontekście czynników ryzyka w obszarze uzależnień? Istotą omawianej problematyki było również poszukiwanie rozwiązań w codziennej pracy różnych instytucji oraz zacieśnienie tej współpracy.

Prelegenci zaproszeni do wykładów i dyskusji w swoich wystąpieniach przedstawili różne oblicza sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniami, w których znajdować się może dziecko i rodzina. Mówcy pochylili się nad kwestią zachowań ryzykownych uczniów w środowisku szkolnym oraz udziału poradni psychologiczno-pedagogicznej w działaniach pomocowych, odnieśli się do procesu rozwoju uzależnienia dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i objawów, wskazywali na konkretne rozwiązania wyprzedzające w postaci rekomendowanych programów profilaktycznych.

I Miejską Konferencję Interdyscyplinarną rozpoczęło przedstawienie "Spójrz na siebie" przygotowane przez aktorów z klasy informatyczno - artystycznej, tancerki zespołu "Impuls" i wokalistki ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, pod opieką artystyczną p. Iwony Moskwiak i p. Agnieszki Krusińskiej. Wcześniej uczestników Konferencji powitał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów i wymiany doświadczeń z organizacjami i instytucjami, których praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką oraz udzielaniem pomocy osobom jej potrzebującym.

Prezydent Miasta wręczył przedstawicielom szkół podstawowych pakiety edukacyjne – eduterapeutica uzależnień, które zawierają m.in. gry planszowe, scenariusze, materiały do diagnozy problemu związanego z uzależnieniami. Szkoły ponadpodstawowe otrzymały po 2 komplety narkogogli symulujących wiele skutków używania narkotyków, przedawkowania leków czy palenia marihuany.

Po dzisiejszej konferencji zaplanowano cykl 5 otwartych spotkań, które odbędą się w kolejnych miesiącach w sali nr 53 Urzędu Miasta Siedlce. Dotyczyć będą praktycznego rozwiązywania problemów. I tak np.: 7 lutego o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie na temat „Pozytywnej dyscypliny”, na które już serdecznie zapraszamy. W kolejnych poruszane będą kwestie steatworkingu, rozwodu rodziców, braku pracy czy depresji wśród dzieci i młodzieży. Na poszczególne spotkania będziemy wystosowywać odrębne zaproszenia.

Kolejnym etapem realizowania Siedleckiej Ścieżki Pomocowej będą specjalne szkolenia dla edukatorów (pedagogów, psychologów szkolnych). I etap szkolenia dotyczącego profilaktyki uzależnień rozpocznie się od 29 stycznia 2020 roku, drugi odnośnie uzależnień behawioralnych od 5 lutego. Oba po 100 godzin. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą, by jak najskuteczniej przeciwdziałać problemom związanych z uzależnieniami.

W załączeniu jest także ulotka mówiąca o tym, gdzie można szukać pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Podajemy również kontakt do Pani Katarzyny Marciniak-Paprockiej, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds rozwiązywania problemów uzależnień: e-mail: katarzyna.marciniak-paprocka@um.siedlce.pl; tel. 25 794 36 70.
 

Podziękowania kierujemy w stronę prelegentów:

  • - Pana Artura Malczewskiego – Kierownika Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii
  • - Pana Marka Mudanta – specjalisty ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pani Karoliny Gelak-Lipskiej – psychologa w Psychopracowni Siedlce, Mediatora Sądu Okręgowego w Siedlcach

- asp. szt. Pana Sławomira Stefaniaka z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

- Pani Joannie Matejek – przewodniczącej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarneg

- Panu Zbigniewowi Michalczykowi – psychologowi, specjaliście psychoterapii uzależnień, autorowi wielu książek i artykułów w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień.  

Dziękujemy także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w wydarzenie.

Ulotka (*.pdf)