24 stycznia 2020 roku w godzinach 10.00-15.00 w CKiS im. A. Meżeryckiego Siedlcach, Scena Teatralna Miasta Siedlce odbędzie się zorganizowana przez Prezydenta Miasta Siedlce , I Miejska Konferencja Interdyscyplinarna pn.: "Siedlecka ścieżka pomocowa. Współpraca międzyinstytucjonalna jako jeden z czynników efektywności prowadzonych działań profilaktycznych i udzielania pomocy osobom uzależnionym" .

Podstawowym założeniem konferencji będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, szczególnie w kontekście czynników ryzyka w obszarze uzależnień? Istotą omawianej problematyki jest również poszukiwanie rozwiązań, które w codziennej pracy różnych instytucji i organizacji pozwolą na jej usprawnienie przy maksymalizacji zysków przy minimalizacji kosztów. Prelegenci zaproszeni do wykładów i dyskusji w swoich wystąpieniach przedstawią różne oblicza sytuacji kryzysowych, w których znajdywać się może dziecko i rodzina, a które niewątpliwie w sytuacji deficytów w zakresie czynników chroniących zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia. Mówcy pochylą się nad kwestią zachowań ryzykownych uczniów w środowisku szkolnym oraz udziału poradni psychologiczno-pedagogicznej w działaniach pomocowych, odniosą się do procesu rozwoju uzależnienia dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i objawów, ale również wskażą na konkretne rozwiązania wyprzedzające w postaci rekomendowanych programów profilaktycznych. W dobie zmian w konstrukcji rodziny kolejnym, niezmiernie ważnym aspektem poruszanym podczas spotkania będzie wsparcie niezbędne rodzinie w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rozwodu.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów i wymiany doświadczeń z organizacjami i instytucjami, których praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyka zachowań ryzykownych oraz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.