W wyniku spotkania Prezydenta Miasta i Radnych Miasta Siedlce w dniu 31 stycznia br. w sprawie finansowania w roku 2020 sportu w mieście w szczególności Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń”, występuję do Zarządu MKP „Pogoń”  o przedłożenie informacji nt. bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej Klubu mających wpływ na jego działalność – w celu rozważenia zwiększenia kwoty dotacji dla Klubu. Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu zadeklarowali wolę współpracy  w tym zakresie. 


Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik