• I. Ogłoszenie o naborze partnera

Miasto Siedlce ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego” w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: ”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach ww. konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnera będzie Miasto Siedlce.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na dwa etapy:

 • 1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (dalej BCU), na które składają się:

- działania inwestycyjne - budowa nowej infrastruktury BCU przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowa, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH2,

- zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum,

- utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako zobowiązanie do wpisania BCU do przepisów prawa oświatowego, powołania Rady BCU,

- zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.


2. Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, rozumiane jako realizację działań w czterech obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna (szczegółowy opis w Regulaminie konkursu na stronie: www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie).

Okres realizacji przedsięwzięcia powinien zakończyć się w terminie: nie później niż do 30 czerwca 2026 r.

Lider przedsięwzięcia planuje utworzenie BCU, czyli wpisanie placówki do systemu oświaty w terminie do 31 grudnia 2024 r.

 • II. Cel partnerstwa

Współpraca przy realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transport kolejowy, w tym m.in.:

- współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji,

- uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspólną realizację zadań merytorycznych, wspieranie zarządzania projektem, przy współudziale w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych,

- współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Projektu,

-wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego i technicznego.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z wymaganiami określonymi
w Regulaminie konkursu pn.: ”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie).

 • III. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

1. Kryteria formalne (spełnia/nie spełnia):

Partnerem może być:

 • - podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu tego podmiotu albo
 • - spółka skarbu państwa
 • - przedsiębiorstwo państwowe,

albo

- funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla dziedziny interoperacyjność systemu kolei, zwane dalej „organizacją branżową”.

Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działające na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwe dla dziedziny interoperacyjność systemu kolei , której dotyczy Konkurs:

 • - organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo
 • - samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 • - stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 • - samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, które działają na podstawie odpowiednio:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

- ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), lub

- ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.), lub

- ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa ma największy pakiet akcji lub udziałów.

Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się przedsiębiorstwo, o którym mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317, z późn. zm.) oraz innych przepisach rangi ustawowej.


2. Kryteria merytoryczne oceny (max 50 pkt):

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celem partnerstwa[max 10 pkt]
 2. Oferowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny) [max 10 pkt]
 3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze-opis doświadczenia w realizacji przedsięwzięć jako beneficjent lub partner lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami zawodowymi/ CKZ lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami przedsięwzięcia [max 10pkt]
 4. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania przedsięwzięcia (etap Utworzenie BCU): opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach przedsięwzięcia wskazanych w pkt I ppkt 1. [max 10 pkt]
 5. Proponowany zakres współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia (etap Funkcjonowanie BCU): opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach przedsięwzięcia w czterech obszarach:
  - działalność edukacyjno-szkoleniowa,
  - działalność integrująco-wspierająca,
  - działalność innowacyjno-rozwojowa,
  - działalność doradczo-promocyjna [max 10 pkt].

 • 3. Kryteria premiujące (max 18 pkt.)

Dodatkowe punkty premiujące będą uwzględniane po uzyskaniu przez oferenta minimum 25 punktów z oceny merytorycznej.

 1. Oferent prowadzi działalność, która zgodnie ze statutem, specjalizuje się wyłącznie wdziedzinie interoperacyjność systemu kolei, której dotyczy przedsięwzięcie albo zrzesza wyłącznie osoby wykonujące zawody należące do dziedziny interoperacyjność systemu kolei [max 6 pkt]
 2. Statutowa działalność oferenta obejmuje działania o charakterze edukacyjno- szkoleniowym [max 4 pkt]
 3. Oferent posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z dziedziną interoperacyjność systemu kolei [max 4 pkt]
 4. Oferent współpracował w ostatnich trzech latach, licząc do daty ogłoszenia niniejszego konkursu, ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach katalogu form współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe [max. 4 pkt]
 • 4. Termin i miejsce składania ofert

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach określonych w kryteriach formalnych niniejszego ogłoszenia, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Siedlce, lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce z napisem:

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego”

w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do 06.12.2022 r.


 • 5. Dodatkowe informacje:
 1. Miasto Siedlce będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu w roli Lidera przedsięwzięcia.
 2. Kandydat na partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.
 3. Miasto Siedlcezastrzega sobie prawo do:
  - unieważnienia naboru bez podania przyczyny, -  zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana publikowana będzie na stronie www.siedlce.pl - negocjacji działań planowanych w ramach projektu, -  zawarcia umowy partnerskiej z wybranym partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 4. Miasto Siedlce nie ponosi kosztów związanych z przygotowanie i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.
 5. Dla ofert przesłanych pocztą /kurierem liczy się data ich wpływu do Urzędu Miasta Siedlce;
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 7. Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne wymienione w ogłoszeniu.
 8. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim ipodpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez oferenta, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;
 9. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.siedlce.pl
 10. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie;
 11. Udział partnera w realizacji przedsięwzięcia nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branżytransportu kolejowego”.
 • Siedlce, 10.11.2022
 1. Ogłoszenie o naborze partnera_BCU_transport kolejowy (pdf, 684kB) (doc, 62kB)
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty interoperacyjność systemu kolei (pdf, 587kB) (doc, 47kB)
 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie (pdf, 430kB) (doc, 40kB)
 4. Zmiana ogłoszenia (doc, 16kB)
 5. Informacja o wyborze parterów do projektu (pdf, 74 kB)