Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym w sposób szczególny związanych z alkoholem oraz edukacji – poprzez wspieranie realizacji programów opierających się o zdrowy i aktywny styl życia. Do zadań MKRPA należy również wydawanie opinii na temat zgodności punktów sprzedaży alkoholu, ubiegających się o koncesję z obowiązującymi Uchwałami Rady Miasta, jak i kontrola już istniejących.

MKRPA realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach (*.pdf)

Kontakt:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mail: mkrpa@um.siedlce.pl

tel. 25 794 37 60
FB: @MKRPA.Siedlce

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Magdalena Chromińska

mail: magdalena.chrominska@um.siedlce.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
dr Katarzyna Dobijańska
tel. 25 794 37 60
mail: katarzyna.dobijanska@um.siedlce.pl


Zespół motywacyjno-interwencyjny:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • Rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami, co do których zachodzi podejrzenie nadużywania alkoholu;
 • Wskazywanie sposobów i miejsc, w których można podjąć terapię;
 • Kierowanie na badania do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia;
 • Kierowanie do sądu wniosków o poddanie leczeniu w przypadku gdy osoba, spełnia przesłanki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odmawia podjęcia leczenia odwykowego;
 • Pomoc osobom współuzależnionym (członkom rodziny osoby uzależnionej) poprzez rozmowy motywacyjne, jak również wskazanie miejsca do podjęcia terapii.

Wniosek / zgłoszenie do MKRPA osoby uzależnionej od alkohol [*.doc]

Gdzie znaleźć pomoc:

PDF do pobrania – ulotka Siedlecka Ścieżka Pomocowa

Zespół edukacyjno-profilaktyczny:

 1. Opiniowanie ofert programowych stowarzyszeń, fundacji, instytucji i osób fizycznych, które starają się o dofinansowanie z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 2. Analiza pod kątem merytorycznym programów profilaktycznych finansowanych z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 3. Opracowanie metod ewaluacji programów profilaktyki;
 4. Opracowanie kompleksowej procedury pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ofiarom przemocy domowej w postaci programu Siedlecka ścieżka pomocowa.

PDF do pobrania – ulotka Siedlecka Ścieżka Pomocowa

Programy i przedsięwzięcia realizowane w ramach dofinansowania z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:


Zespół ds. kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
 2. Opiniowanie wniosków punktów ubiegających się o koncesje w oparciu o przepisy prawa miejskiego [podstawa prawna].