Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

Od dnia 1 października 2017 roku Miasto Siedlce realizuje projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Tytuł projektu: ,,ZAWODU MISTRZOWIE – RYNKU PRACY KRÓLOWIE”

Wartość projektu ogółem - 2  162 688,75 zł.

planowana kwota dofinansowania z UE – 1  946 419,84 zł

Przewidywany okres realizacji 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Jednostki realizujące projekt:

·  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

·  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

·  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

·  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława E. Sikorskiego w Siedlcach

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 285 uczniów/uczennic szkół zawodowych subregionu siedleckiego służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej do września 2019 roku.

Cele szczegółowe projektu:

1.  Rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację 148 staży i 52 praktyk u pracodawców do września 2019 roku,

2.  Poprawa zdolności do zatrudnienia 285 uczniów poprzez uzyskane w projekcie wsparcia do września 2019 roku.

3.  Poprawa jakości bazy pracowni zawodowych  w 7 szkołach, w tym pełniących funkcję ośrodków egzaminacyjnych również dla innych szkół do stycznia 2019 roku.

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych
RPO Województwa Mazowieckiego poprzez podejmowane działania, które zwiększą potencjał szkół, rozpropagują korzyści płynące z wyboru ścieżki kształcenia zawodowego w kontekście  potrzeb rynku pracy oraz wpłyną na podniesienie jakości kształcenia
zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki oraz zwiększy zdolność do zatrudnienia
uczniów szkół kształcenia zawodowego.

1)  W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia: A.  Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: I.  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w  Siedlcach, ul. S. Konarskiego 11  (Realizator 1):

· Technikum:

I.1. kurs IT Essentials,  (12 osób po 30 godzin)

I.2,  kurs CCNA Routing and Switching (20 osób po 100 godzin)

I.3. budowa i programowanie robotów (18  osób po 21 godzin)

I.4. szkolenie i egzamin SEP (70 osób po 12 godzin)

· Branżowa Szkoła I stopnia (do 31.08.2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa):

I.3. budowa i programowanie robotów (6 osób po 21 godzin)

I.4. szkolenie i egzamin SEP (30 osób po 12 godzin)

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w  Siedlcach, ul.  E.  Osińskiej 8,  08-110 (Realizator 2):

· Technikum:

II.1. kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego Optima (14 osób po 60 godzin)

II.2. trening negocjacji i asertywności w relacjach handlowych (14  osób po 6 godzin)

II.3 kurs nowoczesny magazynier (14 osób po 32 godziny)

II.4 kurs fotograficzny dla technik organizacji reklamy (14 osób po 30 godzin)

III.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w  Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8  (Realizator 3)

· Technikum:

III.1. warsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (10 osób po 16 godzin)

III.2. kurs kelnerski (20 osób po 24 godziny)

III.3 kurs spawania stali metodą MAG (10 osób po 135 godzin)

III.4 kurs na operatora koparko-ładowarki (11 osób po 176 godzin w tym 116 godzin teoretycznych)

III.5 kurs barmański (20 osób po 24 godziny)

III.6 kurs someliera (20 osób po 24 godziny

· Branżowa Szkoła I stopnia (do 31.08.2017, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

III.1. warsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (10 osób po 16 godzin)

III.3 kurs spawania stali metodą MAG (10 osób po 135 godzin)

III.4 kurs na operatora koparko-ładowarki (11 osób po 176 godzin w tym 116 godzin teoretycznych)

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława E. Sikorskiego w  Siedlcach, 08-110, ul. Brzeska 95 (Realizator 4)

· Technikum

IV.1. kurs wózka widłowego technik budownictwa (10 osób po 44 godziny)

IV.2. kurs na operatora koparko-ładowarki (8 osób po 176 godzin w tym 116 godzin teoretycznych)

B.  Staże zawodowe dla uczniów Techników przy: I.  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w  Siedlcach,  ul. S. Konarskiego 11; 60 osób na staż trwający min. 450 godzin.

II.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w  Siedlcach, ul.  K.  Osińskiej 8; 40 osób (20 osób na staż trwający min. 450 godzin i 20 osób na staż trwający min. 150 godzin).

III.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w  Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8; 36 osób (18 osób na staż trwający min. 450 godzin i 18 osób na staż trwający min. 150 godzin).

IV.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława E. Sikorskiego w  Siedlcach, ul. Brzeska 95; 12 osób na staż trwający min. 150 godzin.

C.  Praktyki zawodowe dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia (do 31.08.2017 r. Zasadniczych Szkół Zawodowych) przy: I.  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w  Siedlcach, ul. S. Konarskiego 11; 24 osoby  na praktykę trwający min. 150 godzin.

II.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w  Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8; 28 osób (16 osób na praktykę trwającą min. 450 godzin i 12 osób na praktykę trwającą min. 150 godzin).

OPIS FORM WSPRACIA

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie z zakresu wymienionego w pkt. I.4.: 1)  Zajęcia specjalistyczne łącznie 152 wsparcia dla minimum 38 uczniów/uczennic: a)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:

1. Kurs IT Essentials,  (2 grupy po 6 osób po 30 godzin)

2. Kurs CCNA Routing and Switching (2 grupy po 10 osób po 100 godzin)

3. Budowa i programowanie robotów (4 grupy po 6 osób po 21 godzin)

b)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:

1. Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego optima (2 grupy po 7 osób po 60 godzin)

2. Trening negocjacji i asertywności w relacjach handlowych (2 grupy po 7 osób po 6 godzin)

3. Kurs nowoczesny magazynier (2 grupy  po 7 osób po 32 godziny)

4.  Kurs fotograficzny dla technik organizacji reklamy (2 grupy po 7 osób po 30 godzin)

c)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3:

1.Wwarsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (2 grupy po 10 osób po 16 godzin)

2. Kurs kelnerski (2 grupy po 10 osób po 24 godziny)

2)  Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - łącznie 200 wsparć dla minimum 39 uczniów/uczennic:

a)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

1. Szkolenie i egzamin SEP (2 grupy po 50 osób po 12 godzin)

b)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3:

1. Kurs spawania stali metodą MAG (2 grupy po 10 osób po 135 godzin)

2. Kurs na operatora koparko-ładowarki (2 grupy po 11 osób po min.176 godzin w tym 116 godzin teoretycznych)

3. Kurs barmański (2 grupy po 10 osób po 24 godziny)

4. Kurs someliera (2 grupy po 10 osób po 24 godziny)

c)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5:

1. Kurs wózka widłowego technik budownictwa (2 grupy po 5 osób po 44 godziny)

2. Kurs na operatora koparko-ładowarki (2 grupy po 4 osoby po min.176 godzin w tym 116 godzin teoretycznych)

3)  Staże w przedsiębiorstwach – min. 150 godzin. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej wysokości 2000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu staży i  przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie. a)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 20 uczniów/uczennic

b)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 18 uczniów/uczennic

c)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5: dla 12 uczniów/uczennic

– min. 450 godzin. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej wysokości 6000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu staży i  przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

d)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 60 uczniów/uczennic

e)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 20 uczniów/uczennic

f)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 18 uczniów/uczennic

W ramach staży możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie z/na staż, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich stażystów. Możliwy jest również zakup odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy staży zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania lekarskie. 4)  Praktyki w przedsiębiorstwach – min. 150 godzin. Za udział w praktykach przysługuje wynagrodzenie za praktykę w łącznej wysokości 2000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu praktyki i  przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie. a)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 24 uczniów/uczennic

b)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 12 uczniów/uczennic

– min. 450 godzin. Za udział w praktykach przysługuje wynagrodzenie za praktykę w łącznej wysokości 6000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu praktyki i  przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie. c)  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 16 uczniów/uczennic

W ramach praktyki możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie z/na praktykę, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich praktyk. Możliwy jest również zakup odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy praktyki zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania lekarskie.