w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

ZAMAWIAJĄCY:

Diecezja Siedlecka
ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Pani Małgorzata Trzaskalik –Wyrwa

Email: malgorzata.trzaskalik-wyrwa@chopin.edu.pl,

Telefon: 603 683 952

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 listopada 2024 r.

TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa: 11 czerwca 2024 r. do godziny 13.00 – decyduje data i godzina wpływu oferty . Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: Kuria Diecezjalna w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce .

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO I DOKUMENTY:

https://bip.siedlce.pl/index.php?type%3D4%26name%3...