Na obszarze obr. 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132, 0133 miasta Siedlce zlokalizowanych pomiędzy ulicami Ignacego Daszyńskiego, Okrężnej, Mazowieckiej, Partyzantów, Garwolińską, Terenem PKP oraz Zalewem Siedleckim trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Poniżej link do przedstawionej mapy: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Pkjfx42lYH07jw0nn7UbnIL44MmemR4&usp=sharing

Celem tych prac jest podniesienie jakości danych poprzez:

  1. aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych dotyczących budynków i elementów im towarzyszących ujawnionych w bazie pozyskanych w procesie wektoryzacji,
  2. weryfikację użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych,
  3. doprowadzenie do spójności danych opisowych i geometrycznych dotyczących budynków, konturów użytków gruntowych.

W ramach prac Wykonawca wykona m.in.:

  1. Wywiad terenowy ze wskazaniem zmian w zakresie budowy, rozbudowy/przebudowy, rozbiórki budynków,
  2. pomiar budynków i elementów towarzyszących budynkom, dla których brak jest dokumentacji pomiarowej w PZGiK (budynki nowe oraz pochodzące z wektoryzacji), pomiarem objęte zostaną takżeistniejące w terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane lub rozbudowane jak również budynki w zabudowie szeregowej i bliźniaczej stykające się z budynkami.W sytuacji, gdy kontur budynku przecina granice wykazane w EGiB lub kontur budynku znajduje się w odległości od granicy mniejszej niż dopuszczalny błąd położenia punktu przewidziany dla szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej należy dokonać analizy dokumentacji stanowiącej podstawę ujawnienia tej granicy w EGiB, wykonawca dokona analizy materiałów PZGiK czy należy ustalić położenie granic na gruncie na zasadach określonych przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków.


Harmonogram prac modernizacyjnych

I etap

04.2024–07.2024-> analiza danych i prace polowe


II etap

08.2024 – 09.2024 -> opracowanie wyników
14.10.2024 – 4.11.2024->
wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego
05.11.2024 – 29.11.2024 ->
rozpatrzenie uwag i zakończenie

Wykonawca prac modernizacyjnych

Na obszarze obr. 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132, 0133 miasta Siedlce zlokalizowanych pomiędzy ulicami Ignacego Daszyńskiego, Okrężnej, Mazowieckiej, Partyzantów, Garwolińską, Terenem PKP oraz Zalewem Siedleckim trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków


Poniżej link do przedstawionej mapy: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Pkjfx42lYH07jw0nn7UbnIL44MmemR4&usp=sharing

Celem tych prac jest podniesienie jakości danych poprzez:

W ramach prac Wykonawca wykona m.in.:

  1. Wywiad terenowy ze wskazaniem zmian w zakresie budowy, rozbudowy/przebudowy, rozbiórki budynków,
  2. pomiar budynków i elementów towarzyszących budynkom, dla których brak jest dokumentacji pomiarowej w PZGiK (budynki nowe oraz pochodzące z wektoryzacji), pomiarem objęte zostaną takżeistniejące w terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane lub rozbudowane jak również budynki w zabudowie szeregowej i bliźniaczej stykające się z budynkami.W sytuacji, gdy kontur budynku przecina granice wykazane w EGiB lub kontur budynku znajduje się w odległości od granicy mniejszej niż dopuszczalny błąd położenia punktu przewidziany dla szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej należy dokonać analizy dokumentacji stanowiącej podstawę ujawnienia tej granicy w EGiB, wykonawca dokona analizy materiałów PZGiK czy należy ustalić położenie granic na gruncie na zasadach określonych przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków.