Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Oferta skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2020 r. Docelowo całodobową opieką w ramach Programu może zostać objętych 30 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Siedlce, przy czym w przypadku każdej z osób świadczenie usług będzie trwało maksymalnie 14 dni.

Zgłoszenia można składać osobiście w Kancelarii ogólnej MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 (w godzinach 8.00-12.00) lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do budynku (w godzinach 8.00-16.00); w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną, na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl

W związku z ww. Programem prowadzony jest nabór na stanowisko „Opiekuna osoby niepełnosprawnej”, do którego zapraszamy osoby, które posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym.

Ze szczegółami na temat Programu, procesu rekrutacji oraz dokumentów, które powinny złożyć osoby zainteresowane pracąna ww. stanowisku można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32; pod numerem telefonu (25) 794 30 01
lub na stronie www.mopr.siedlce.pl