W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce miało miejsce uroczyste wręczenie Medalu Pamiątkowego "Pro Masovia". Odznaczeniem, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wyróżniła Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w obecności Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika oraz Dyrektora SPZOZ Siedlce Mirosława Leśkowicza, dra hab. n. med. Kryspina Miturę – obecnego ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego, profesora uczelni – UPH w Siedlcach na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" to polski medal honorowy przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej.

Więcej informacji - https://www.mazovia.pl/patronaty--nagrody--odznacz...


Wnioskodawcą przyznania Medalu Pamiątkowego "Pro Masovia" doktorowi Kryspinowi Miturze był dyrektor SP ZOZ w Siedlcach Mirosław Leśkowicz.

Uzasadnienie wniosku:


Dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. UPH w dalszym ciągu kontynuuje pracę jako Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach. Dodatkowo rozpoczął pracę w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, początkowo na stanowisku adiunkta, a obecnie jako profesor uczelni.

Mimo obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, w nadal systematycznie organizuje każdego roku charytatywne misje medyczne do krajów Afryki, biorąc również w każdej z nich udział. W ostatnich latach misje skierowane były do ubogich mieszkańców Ghany (jedna misja), Liberii (jedna misja) i Tanzanii (trzy misje). Działalność misyjna polega na samodzielnym zgromadzeniu przed wyjazdem materiałów i wyposażenia operacyjnego, organizacji ich transportu do miejsca docelowego, gdzie następnie wykorzystuje się je do przeprowadzania operacji. Podczas każdej misji dr hab. Kryspin Mitura bierze osobiście udział w wykonaniu kilkudziesięciu operacji, głównie przepuklin pachwinowych stanowiących istotny problem społeczny i zdrowotny w Afryce, samodzielnie wykonując znieczulenia miejscowe do tych operacji. Łącznie przeprowadził dotychczas w Afryce kilkaset zabiegów operacyjnych. Zabiegi operacyjne wykonywane są całkowicie bezpłatnie i kierowane głównie do pozbawionych dostępu do jakiejkolwiek opieki medycznej ubogich rolników i rybaków. Pomimo zagrożeń epidemiologicznych (wysoki odsetek nosicieli HIV wśród operowanych chorych, malaria, wirusowe choroby endemiczne) organizowane misje nabrały charakteru cyklicznego i są kontynuowane, a obecnie służą również szkoleniu lokalnego personelu.

W oparciu o własne doświadczenia z misji humanitarnych i działalność naukową, dr hab. Kryspin Mitura dokonał bardzo szerokiej analizy zjawiska związanego z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem na świecie zwykłych moskitier podczas operacji przepuklin w krajach trzeciego świata jako substytutu zaawansowanych technologicznie nowoczesnych siatek przepuklinowych. Wyniki własnej analizy opublikowanej w 2018r. w najbardziej uznanym na świecie chirurgicznym piśmie herniologicznym (Hernia - The World Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgery) podważyły zasadność stosowania moskitier uznając je za niebezpieczne i nieetyczne, co wpłynęło na wzrost świadomości międzynarodowej społeczności chirurgicznej i poprawę bezpieczeństwa operowanych chorych.

Jednocześnie dr hab. Kryspin Mitura kontynuuje w dalszym ciągu działalność naukową publikując w ostatnich latach szereg prac dotyczących poprawy jakości leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych w Polsce i na świecie. Łącznie jest autorem 45 pełnotekstowych publikacji naukowych (z czego same prace opublikowane po nadaniu ostatniego odznaczenia osiągają Impact Factor 15,428). Wyniki prac mają wpływ na coraz powszechniejsze wprowadzanie w Polsce nowoczesnych metod leczenia przepuklin i wykonywania rozległych rekonstrukcji powłok brzusznych w przypadku chorych z monstrualnymi pooperacyjnymi deformacjami ściany jamy brzusznej.

W ostatnich trzech latach był współautorem trzech specjalistycznych podręczników chirurgicznych. Dodatkowo wziął udział w opracowaniu pierwszego do trzydziestu lat podręcznika kompendium z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego.

Obecnie, na zaproszenie konsultanta krajowego ds. chirurgii, bierze udział w pracach redakcyjnych związanych z opracowaniem nowoczesnego podręcznika z chirurgii ogólnej dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji.

Dr hab. Kryspin Mitura aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, gdzie łącznie wygłosił ponad 120 referatów, z czego większość na zaproszenie organizatorów. Wśród międzynarodowych wydarzeń naukowych, w których uczestniczył w ostatnich trzech latach znalazły się między innymi kongresy chirurgiczne w Wiedniu, Miami, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Nowym Jorku, Bostonie, Chicago, Barcelonie, Hamburgu i Amsterdamie.

Jednocześnie bierze udział w organizacji konferencji i spotkań naukowych w Polsce, będąc członkiem licznych komitetów organizacyjnych, naukowych, również w charakterze przewodniczącego oraz wielokrotnie prowadzi sesje plenarne.

W ciągu ostatnich trzech lat zorganizował w prowadzonym przez siebie Oddziale Chirurgii dwanaście kursów szkoleniowych dla chirurgów z laparoskopowych metod leczenia przepuklin, dzięki czemu w kolejnych szpitalach w Polsce wprowadzono ten rodzaj minimalnie inwazyjnych zabiegów naprawczych. Warto podkreślić, że do prowadzonego przez dr hab. Kryspina Miturę Oddziału Chirurgii w Siedlcach, przyjeżdżają na szkolenie chirurdzy z dużych ośrodków klinicznych i akademickich.

W 2018r. na podstawie własnego materiału operacyjnego dr hab. Kryspin Mitura opracował edukacyjny film instruktażowy z anatomii okolicy pachwinowej w operacjach laparoskopowych, za który otrzymał nagrodę Grand Prix podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych. Obecnie materiał ten wykorzystywany jest przez Sekcję Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich jako podstawowy materiał w szkoleniu chirurgów.

W 2018r. został Koordynatorem Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych. W ramach sprawowania tej funkcji zajmuje się nadzorem nad kursami laparoskopowymi, koordynując pracę ośrodków i zapisy uczestników.

Sprawuje również nadzór merytoryczny nad materiałami dydaktycznymi znajdującymi się na stronie internetowej Sekcji.

Dodatkowo w tym czasie opracował formularz zgody świadomej pacjentów do tych operacji, który to dokument stał się oficjalnym, rekomendowanym formularzem zgody operacyjnej w Polsce.

W 2019r. dr hab. Kryspin Mitura stworzył nowy projekt – pierwszą ogólnodostępną multimedialną bibliotekę filmów z chirurgii przepuklin - Herniacademia, zawierającą już obecnie kilkadziesiąt filmów z zakresu nowoczesnych metod chirurgii przepuklin. Zawartość biblioteki jest stale powiększana, a w jej zasobach znajdują się również filmy skierowane do chirurgów z zagranicy w wersji anglojęzycznej. Mimo, że w krajach zachodnich odsetek operacji laparoskopowych w chirurgii przepuklin sięga kilkudziesięciu procent, w Polsce nadal nie przekracza kilku procent, a operacje dostępne są w nielicznych ośrodkach w Polsce. Z tego powodu intencją projektu Herniacademia jest umożliwienie łatwego dostępu do profesjonalnego zapisu przebiegu różnych operacji, co jest kluczowe w szkoleniu kolejnych chirurgów w tych technikach operacyjnych.

Dr hab. Kryspin Mitura w dalszym ciągu jest dyrektorem wykonawczym Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce, który stanowi pierwszą w Polsce medyczną platformę informatyczną do gromadzenia danych w dziedzinie chirurgii, a zgromadzone wyniki umożliwiły przygotowanie szeregu publikacji na temat poprawy jakości leczenia przepuklin w Polsce.

Jest powoływany w skład zespołu ekspertów do opracowywania standardu leczenia przepuklin w Polsce w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich. Efektem tych prac było m.in. opublikowanie pierwszych polskich rekomendacji leczenia chirurgicznego przepuklin pachwinowych. Członek zespołu eksperckiego d/s opracowania pierwszych w Europie rekomendacji leczenia przepuklin okołostomijnych, które zostały następnie opublikowane.

Czterokrotnie wybierany do Zarządu Sekcji Chirurgii Przepuklin w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Rady Naukowej i sekretarz Zarządu Polskiego Klubu Przepuklinowego. Trzykrotnie wybierany do Zarządu Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Recenzent renomowanych czasopism naukowych z zakresu chirurgii ogólnej wydawanych w Polsce i za granicą.

Członek wielu towarzystw naukowych, między innymi – Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Sekcji Chirurgii Przepuklin TChP, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Klubu Przepuklinowego, European Hernia Society, European Association of Endoscopic Surgery

Wykładowca Collegium Mazovia oraz Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie przeprowadził łącznie 35 kursów specjalistycznych z zakresu chirurgii ogólnej, endoskopii lub farmakoterapii dla pielęgniarek z Siedlec i okolic, łącznie biorąc udział w podniesieniu kwalifikacji kilkuset pielęgniarek i położnych w regionie Siedlec i okolic. Dodatkowo współorganizując regionalne konferencje przyczynił się do wzrostu zainteresowania i świadomości personelu medycznego w zakresie leczenia ran przewlekłych, dzięki czemu znaczna liczba chorych z przewlekłymi owrzodzeniami może obecnie być skutecznie leczona z użyciem najnowszych dostępnych terapii w wielu ośrodkach w regionie. Jednocześnie prowadzony przez dr hab. Kryspina Miturę Oddział jest jednym z dwóch szpitali na Mazowszu zajmującym się leczeniem ran przewlekłych w ramach programu Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych.

Za swój wkład w popularyzację nowoczesnych metod leczenia wśród pielęgniarek w regionie Siedlec i okolic otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W 2014r. za dorobek naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie Kapituły Honorowego Dyplomu im. Prof. B. Szareckiego. Podkreślając w uzasadnieniu, że uzyskane wyniki własnych prac w znaczącym stopniu wpłynęły na rozwój herniologii w Polsce. W 2015r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce "Aleksandrię", przyznawaną osobom, które swoją pracą, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec. Zaś w 2017r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia.

W 2019r. efektem prowadzonej działalności naukowej było uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a następnie zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Warto podkreślić, że dr hab. Kryspin Mitura prowadzi opisaną powyżej szeroką działalność naukową, dydaktyczną i humanitarną, mimo ciągłego zatrudnienia w rejonowym ośrodku pozaakademickim (Szpital Miejski w Siedlcach).Wypowiedź dr hab. n. med. Kryspin Mitura. mp3

Wypowiedź Janina Ewa Orzełowska. mp3

Wypowiedź Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik i Dyrektor Mirosław Leśkowicz. mp3


Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik podziękował doktorowi Miturze za wielość prowadzonych działań a także bycie wzorcem do naśladowania dla młodszych pokoleń. Wyraził ogromne zadowolenie, że tak wspaniali i wartościowi ludzie pracują w naszym Szpitalu Miejskim. Podziękował także Urzędowi
Dyrektor Mirosław Leśkowicz uzupełnił, że dzięki takim ludziom jak doktor Kryspin Mitura Szpital Miejski się rozwija. Stawiane są co raz to większe wymagania, by im sprostać prowadzone są liczne inwestycje, a wszystko po to, by pacjenci - mieszkańcy Siedlec i okolic, mieli zapewnioną właściwą opiekę na wysokim poziomie.

Prezydent Miasta Siedlce uhonorował Janinę Ewę Orzełowską, Mirosława Leśkowicza oraz dra Kryspina Miturę pamiątkowym medalem z okazji 30-lecia Samorządu Siedleckiego.


Serdecznie gratulujemy!