Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach istnieje od 1 września 1950 roku, w tym roku świętuje swój kamienny jubileusz. Uroczystości związane z obchodami zacnego jubileuszu odbyły się 24 września 2020 roku w siedzibie placówki.

Historia szkoły

      Tradycje szkoły sięgają 1 września 1950, kiedy to Ministerstwo Oświaty powołało Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Korespondencyjną Stopnia Licealnego z programem nauczania państwowego liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Stanowisko pierwszego dyrektora powierzono panu Julianowi Lipczyńskiemu. Naukę rozpoczęły wówczas cztery klasy: VIII IX, X, XI.

Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach przy ulicy Partyzantów oraz w punktach filialnych w Węgrowie, Białej Podlaskiej i Komarówce Podlaskiej.

     We wrześniu 1953 roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum Korespondencyjne w Siedlcach, nadal jednak z siedzibą przy ulicy Partyzantów. Poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero w latach 1962-63 wraz z udostępnieniem placówce pomieszczeń I LO w Siedlcach przy ulicy Floriańskiej. W pierwszych latach istnienia szkoły zajęcia odbywały się raz w tygodniu, od lat sześćdziesiątych co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę. Wśród 270 słuchaczy przeważały osoby pracujące zawodowo, często na wysokich stanowiskach, od których zakład pracy wymagał podwyższenia kwalifikacji. Bywali też uczniowie starsi wiekiem od swych nauczycieli, bogatsi w doświadczenia życiowe, stąd istniała konieczność wypracowania nowych metod i form kształcenia, samokształcenia.

W roku szkolnym 1966/67 na ogólną liczbę 500 słuchaczy 129 było w i wieku 18-20 lat, 125 w wieku 21-25 lat, a 124 powyżej 30 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły było ukończenie 18 lat i podjęcie pracy zawodowej, ale zdarzały się przypadki przyjmowania młodocianych, którym względy losowe uniemożliwiały ukończenie szkoły dziennej.

     Doniosłym wydarzeniem w rozwoju placówki stało się połączenie organizacyjne Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Siedlcach z działającym przy II LO w Siedlcach Liceum Korespondencyjnym. Był to rok 1974/75. Zmiana nazwy na Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Siedlcach spowodowała także zmiany w systemie nauczania (z korespondencyjnego na zaoczne) i przyczyniła się do zwiększenia ilości oddziałów. W Siedlcach utworzono wówczas IX semestrów i II w punkcie filialnym w Węgrowie. Nowością było także powstanie Średniego Studium Zawodowego (głównie dla pracowników resortu MSW), które umożliwiało uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego w ciągu 3 lat.

     Kolejny etap w rozwoju placówki to rok 1979/80- obok Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Średniego Studium Zawodowego powstaje Policealne Studium Zawodowe. Wzrasta także liczba słuchaczy a ich wiek systematycznie obniża się.

     Przełomowym wydarzeniem dla szkoły był początek roku szkolnego 1993/94 Zaoczne Liceum dla Pracujących uzyskało wyższy stopień organizacyjny, przekształcając się w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W maju 1994 roku nastąpiło uroczyste otwarcie własnej siedziby szkoły przy ulicy Browarnej 4 w Siedlcach.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działające od 1993 roku CKU dysponuje dorobkiem dydaktycznym i metodycznym odziedziczonym po poprzednikach. Wzbogacając go o doświadczenia własne i innych szkół dla dorosłych, uwzględniając potrzeby społeczno-zawodowe naszego regionu, stara się być placówką otwartą, tak pod względem struktury, jak i zasad funkcjonowania. Blisko mieszkańców, wyczulone na problemy lokalnego środowiska, podejmujące nowe wyzwania, nadążające za duchem czasów. 
Działań podejmowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego od ostatniego jubileuszu było bardzo dużo.  W szkole podejmowano zadania adresowane do słuchaczy CKU - corocznie organizowane seminaria, spotkania z polską pieśnią patriotyczną, obchody Tygodnia Pisania Listów, projekty: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli najciekawsze zakątki najbliższej okolicy”; „Podróż śladami kultury żydowskiej w Polsce”; staże zawodowe w ramach projektu „Europejskie Standardy Pracy”; „Ogród szkolny - przyrodnicze obserwatorium”; działania dotyczące tutoringu oraz do lokalnego środowiska (od kilku lat realizowane przez placówkę projekty „Dopalacze - nie bądź celem”, „Cyberprzemoc - nie jesteś sam”, „Widzę - rozmawiam - reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce. Centrum współpracuje z wieloma instytucjami: szkołami, ośrodkami doradztwa metodycznego, policją, Akademią Kultury Informacyjnej w Warszawie („Kobieta 50+ w zwierciadle swoim i świata”, międzynarodowa konferencja „Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”).

Kamienny jubileusz - brzmi ciężko, z kamieniem nie każdy ma dobre skojarzenia. Ale CKU to szkoła inna niż wszystkie. Tutaj uczęszczają dorośli ludzie, przeważnie tacy, którym ścieżka życiowa nieco się powichrowała. Przychodzą do szkoły ze swoimi problemami, trudnościami, oczekują wsparcia i pomocy. Tu podchodzi się do każdego słuchacza indywidualnie, można powiedzieć, że tu się zdejmuje kamienie z serca.

Dyrektor szkoły Edyta Biarda powiedziała: „Kamień to przecież materiał trwały, solidny. Od zawsze był oznaką siły, stabilności i oparcia. Tak właśnie myślę o Centrum, jako o miejscu, w którym ludzie w różnym wieku zyskują nowe szanse, wsparcie, uczą się jak funkcjonować w świecie, jak mądrze się rozwijać i pokonywać trudności. Dla mnie siłą szkoły są dobre relacje między pracownikami oraz słuchaczami i nauczycielami. Na nich budujemy szkołę.”

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oraz Słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach życzymy kolejnych, pięknych Jubileuszy, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym a także ogromnej satysfakcji z realizacji wielu wspaniałych przedsięwzięć.