NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) od  1 stycznia 2016 r. Miasto Siedlce zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Osoba uprawniona przed uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1)kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708).


Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Karta pomocy składa się z części A i części B.

W części A karty podaje się informacje dotyczące zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.  Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiści osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona umieszcza wypełnioną część karty pomocy w urnie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie  o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujące w Siedlcach:

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni świadczenia pomocy

Godziny świadczenia pomocy

Urząd Miasta Siedlce


Biuro Obsługi Interesantów

Skwer Niepodległości 2

poniedziałek    

12.00 – 16.00

wtorek i czwartek

9.00 – 13.00

środa  i piątek

11.00 – 15.00

Urząd Miasta Siedlce

ul. Bolesława Prusa 16/18

poniedziałek - wtorek

12.00 – 16.00

 środa - piątek 

8.00 – 12.00


Punkt przy Skwerze Niepodległości jest obsługiwany przez adwokata (w poniedziałek w godz. 12.00-14.00, we wtorki w godz. 9.00-13.00, we środy w godz. 11.00-15.00) i radcę prawnego (w poniedziałek w godz. 14.00-16.00, we czwartkiw godz. 9.00-13.00, w piątki w godz. 11.00-15.00).


W 2023 r. w punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz będzie prowadzona nieodpłatna mediacja.


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w Siedlcach:

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni świadczenia pomocy

Godziny świadczenia pomocy

Urząd Miasta Siedlce

ul. Bolesława Prusa 16/18

poniedziałek - wtorek

8.00 – 12.00

Urząd Miasta Siedlce

ul. Bolesława Prusa 16/18

środa - piątek

12.00 – 16.00Punkty zlokalizowane przy ul. Bolesława Prusa 16/18 są prowadzone przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.


Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Jest również możliwość rejestracji poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Siedlce za pośrednictwem e-mail: wbs@um.siedlce.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta, przy Skwerze Niepodległości 2, wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem oraztelefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce pod nr tel. 25 794-37-80 w godz. 8.00-16.00.


 1. Nieodpłatna pomoc prawna (pdf, 931kB)
 2. Niedpłatna mediacja (pdf, 691kB)
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (pdf, 754kB)
 4. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (pdf, 998kB)
 5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis (pdf, 126kB)