Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) od  1 stycznia 2016 r. Miasto Siedlce zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Osoba uprawniona przed uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1)kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702).


Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Karta pomocy składa się z części A i części B.

W części A karty podaje się informacje dotyczące zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.  Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiści osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona umieszcza wypełnioną część karty pomocy w urnie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie  o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujące w Siedlcach:

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni świadczenia pomocy

Godziny świadczenia pomocy

Urząd Miasta Siedlce

Biuro Obsługi Interesantów

Skwer Niepodległości 2

poniedziałek    

9.00 – 13.00

wtorek

9.00 – 13.00

środa

11.00 – 15.00

czwartek

8.00 – 12.00

piątek

8.00 – 12.00

Urząd Miasta Siedlce

ul. Bolesława Prusa 16-18

poniedziałek - piątek

8.00 – 12.00


Punkt przy Skwerze Niepodległości jest obsługiwany przez adwokata (poniedziałek w godz. 11.00-13.00, wtorek w godz. 9.00-13.00, czwartek w godz. 8.00-12.00) i radcę prawnego (poniedziałek w godz. 9.00-11.00, środa w godz. 11.00-15.00, piątek w godz. 8.00-12.00).


W 2024 r. w punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz będzie prowadzona nieodpłatna mediacja.


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w Siedlcach:

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni świadczenia pomocy

Godziny świadczenia pomocy

Urząd Miasta Siedlce

ul. Bolesława Prusa 16-18

poniedziałek - piątek

12.00 – 16.00Punkty zlokalizowane przy ul. Bolesława Prusa 16-18 są prowadzone przez Fundacją Inter Vivos z siedzibą w Warszawie.


Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Jest również możliwość rejestracji poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Siedlce za pośrednictwem e-mail: wbs@um.siedlce.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta, przy Skwerze Niepodległości 2, wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem oraztelefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce pod nr tel. 25 794-37-80 w godz. 8.00-16.00.


karta-info-pomoc-prawna-2024 (pdf)

karta-info-mediacja-2024 (pdf)

karta-info-poradnictwo-obywatelskie-2024 (pdf)

karta-info-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-2024 (pdf)

npp pomoc de minimis