3 października 2023 roku w Sali Białej MOK odbyła się konferencja pt. „Kreowanie sieci współpracy biznesu z systemem edukacji w warunkach Funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w Siedlcach” z udziałem: przedstawicieli władz Miasta Siedlce, przedstawicieli Wschodniej Izby Gospodarczej, Siedleckiej Rady Biznesu, Izby Rzemieślniczej, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, wizytatorów Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, instytucji rynku pracy. Głównym celem spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom i zaproszonym gościom zagadnień dotyczących powstania w naszym mieście dwóch placówek oświatowych – Branżowych Centów Umiejętności (BCU) w dziedzinie: Elektryka przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach i Interoperacyjność systemu kolei przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach. Organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Siedlce, Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach .
„Siedlce na przestrzeni ostatnich 30 lat były miastem, które nie likwidowało szkół zawodowych. Pokonując problemy budżetowe samorząd stał na stanowisku, że człowiek z zawodem zawsze będzie potrzebny w kreowaniu krajowego rynku pracy i dobrobytu naszej ojczyzny. Dziś w mieście Siedlce działa wiele firm wykorzystującychpotencjał ludzki, jakim są absolwenci szkół zawodowych, techników. Dzięki wspólnej odpowiedzialności za szkolnictwo zawodowe, wiele szkół posiada podpisane umowy patronackie oraz umowy partnerskie. Owocem tej współpracy są: staże, praktyki lub zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców.” – powiedziała Katarzyna Wawryniuk, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce.

W panelu poświęconym współpracy z partnerami współtworzącymi przyszłeBranżowe Centra Umiejętności w Siedlcach głos zabrali przedstawiciele Partnerów: Sławomir Laskowski – Prezes Oddziału Siedleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które w nowej placówce oświatowej nadawało będzie przyszłym absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu w szeroko pojętej dziedzinie jaką jest Elektryka oraz Marlena KuranWiceprezes Zarządu firmy ASAJ Sp. z o.o., która przedstawiła działania podjęte we współpracy z dyrekcją i kierownikami Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. Jako partner dodatkowy w projekcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Elektryka firma Asaj Sp. z o.o. aktywnie włączyła się w proces realizacji podstawy programowej kształcenia praktycznego w zawodach: elektryk, elektromechanik i technik elektryk. Podczas spotkań wspólnie przeanalizowane zostały podstawy programowe. Omówiono także potrzebydoposażenia pracowni elektrycznych w podstawowy sprzęt. Utworzone partnerstwo uruchomiło proces modernizacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego- tak aby nauka była przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Partnerem utworzenia BCU w Dziedzinie Elektryka jest również Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Związek Pracodawców Kolejowych oraz PKP Intercity S.A. to partnerzy utworzenia BCU w dziedzinie Interoperacyjność systemu kolei. Nowy budynek BCU przy ulicy Chopina w Siedlcach będzie składał się z 13 pracowni zlokalizowanych na dwóch piętrach. Wszystkie pracownie będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt zapewniający możliwość szkolenia w zakresie szeroko rozumianego kolejnictwa. Ciekawostką będzie symulator lokomotywy czy symulator sterowania ruchem kolejowym” – stwierdziła Monika Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

O założeniach funkcjonalności przedsięwzięcia „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w dziedzinie Elektryka mówiła Małgorzata Szymaniuk-Kruk, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach, przy którym powstanie nowe Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie-Elektryka. Zaprezentowała plany zagospodarowania terenu oraz usytuowanie nowego budynku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Nowy budynek przy ulicyKonarskiego 9 w Siedlcach będzie posiadał 17 pracowni zlokalizowanych na trzech kondygnacjachwyposażonych w sprzęt, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie założeń projektu w zakresie:

- działalności edukacyjno-szkoleniowej,
- działalności integrująco-wspierającej,- działalności innowacyjno-rozwojowej,
- działalności doradczo-promocyjnej.

W swoim wystąpieniu podkreśliła istotę kształcenia pozaformalnego oraz nieformalnego i ich wpływ na proces budowania przyszłego zaplecza zawodowego przedsiębiorstw z mikro- i makroregionu, wspierania osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w dziedzinie elektryka w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, włączania nowych kwalifikacji rynkowych, branżowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, budowania sieci współpracy BCU – uczelnie – organizacje branżowe – pracodawcy, upowszechniania nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanym z elektryką, usług doradztwa zawodowego dla uczniów i osób dorosłych poprzez utworzenia sieci współpracy przedsiębiorstw czy zorganizowania olimpiady tematycznej dla uczniów.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach zaprosiła na drugie z cyklu spotkanie poświęcone budowaniu sieci współpracy z przedsiębiorcami na styczeń 2024 roku.

Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, czyli wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 31.12.2024 r. Po włączeniu BCU do systemu nastąpi rozpoczęcie ich działalności. W odniesieniu do funkcjonowania BCU zakłada się między innymi szkolenia w obu dziedzinach skierowane do osób dorosłych, osób młodych (uczniowie i studenci) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. Branżowe Centra Umiejętności staną się nowym rodzajem placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.Zadanie jest dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Kształcenie zawodowe to nasza wspólna odpowiedzialność” - podsumował spotkanie Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce. Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności zarówno w dziedzinie: elektryka, jak równieżinteroperacyjność systemu kolei, to szansa stworzenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój naszego miasta zarówno społeczny, jak również gospodarczy. To u nas, w Siedlcach zarówno młodzież, ale również osoby dorosłe i nauczyciele przedmiotów zawodowych, będą mogli podwyższać, uzupełniać lub zdobywać kwalifikacje właśnie w tych dziedzinach, zdobywając umiejętności w nowoczesnych pracowniach w oparciu o programy przygotowane przez specjalistów branżowych (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Politechnika Bydgoska, Asaj Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., Związek Pracodawców Kolejowych), którzy są Partnerami naszych projektów i którzy to wiedzą najlepiej, jakie umiejętności, uprawnienia powinien mieć pracownik, aby spełniać wymagania ciągle zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu, że to właśnie w Siedlcach powstaną Branżowe Centrum Umiejętności staniemy się ośrodkiem szkolenia kadr dla gospodarki, ale również szeroko pojętej współpracy z pracodawcami w dwóch bardzo ważnych dla rozwoju i funkcjonowania kraju dziedzinach.

To szansa nawiązania trwalej współpracy z przedsiębiorcami oraz wzmocnienie poczucia, że rozwój kadr i budowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorców jest naszym wspólnym obowiązkiem. Bez tej ścisłej współpracy oraz wspólnej odpowiedzialności dostosowania miejsc, w których młodzi ludzie, ale również dorośli zdobywają, umiejętności zawodowe, bez dostosowania programów, kursów, ale również „wabików” w postaci konkursów, olimpiad, wspólnej promocji dziedzin, w których ciągle brakuje pracowników, powoduje poczucie niedostosowania wykształconych kadr do potrzeb rynku pracy. Wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr, wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, zwiększenie udziału pracodawców w takim kształceniu, upowszechnienie najnowszych technologii, wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu relacji z biznesem oraz zwiększenie lokalnego i regionalnego potencjału inwestycyjnego, stanowi ogromną szansę rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy kierujemy do wszystkich pracodawców krótką ankietę, której wyniki posłużą nam do kształtowania oferty szkolnictwa zawodowego.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/e/M40wwKqZUD?origin=QRCode

Oferta kształcenia w Siedlcach na poziomie zawodowym w roku szkolnym 2023/2024:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach:

TECHNIKUM NR 1 W SIEDLCACH

Technik elektronik
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik teleinformatyk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Elektromechanik
Elektryk
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechatronik

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

TECHNIKUM NR 2 W SIEDLCACH

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

TECHNIKUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH

Technik hotelarstwa
Technik organizacji turystyki
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Cukiernik
Kucharz
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Magazynier-logistyk
Mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

TECHNIKUM NR 4 W SIEDLCACH

Technik architektury krajobrazu
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik rolnik
Technik technologii żywności
Technik transportu drogowego
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Kierowca mechanik
Kucharz
Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

TECHNIKUM NR 5 W SIEDLCACH

Technik budownictwa
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik fotografii i multimediów
Technik programista
Technik przemysłu mody
Technik stylista
Technik usług fryzjerskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

Monter konstrukcji budowlanych
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Blacharz samochodowy
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Kucharz
Cukiernik
Piekarz
Sprzedawca
Stolarz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

TECHNIKUM NR 6 W SIEDLCACH

Technik budownictwa kolejowego
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik pojazdów kolejowych
Technik transportu kolejowego
Technik geodeta

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 W SIEDLCACH

Mechanik pojazdów kolejowych

Link do transmisji [link]