Z wnioskiem można zapoznać się na stronie BIP:
 https://bip.siedlce.pl/index.php?type=4&name=bt185&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu13&value%5B1%5D=7

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj.  do 13 listopada 2023 r.

https://bip.siedlce.pl/bip/89_umsiedlce/fckeditor/file/Gospodarka%20przestrzenna/2023//2023%20wniosek%20DMF%20Niedzialka%20specustawy.pdf