Prezydent Miasta Siedlce informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów ewidencyjnych nr 0054, 0055, 0056, 0083, 0085, 0086 miasta Siedlce.

Powyższe prace wykonywane będą przez firmę "Juliusz Mitelski Pracownia Geoinformatyczna GEOSTREFA", ul. Topolowa 38, 08-110 Siedlce.

Spotkanie informacyjne dla właścicieli i władających nieruchomościami położonymi w w/w obrębach odbędzie się dnia 10 maja 2023 r. o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, sala nr 53.

Postępowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzone w trybie przepisów art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.).

Wyniki w/w prac będzie zawierał projekt operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, w Siedlcach Skwer Niepodległości 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia w/w projektu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Siedlcach, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce.

Siedlce, dnia 17 kwietnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

wz

/-/ Robert Szczepanik

Zastępca Prezydenta