Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.


Opłaty należy uiszczać:

  • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Miasto Siedlce.

Z zebranych środków Miasto finansuje:

  • odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów,
  • koszty administracyjne funkcjonowania systemu.

Opłatę oblicza się na podstawie uchwały Nr XVI/196/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.


Opłatę ustalają samodzielnie właściciele nieruchomości  na druku deklaracji o wysokości opłaty.