Prezydent Miasta Siedlce informuje, że od dnia 1 lutego 2020 roku nastąpiła zmiana  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właścicielom nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Siedlce, na których wytwarzane są odpady komunalne, dostarczane będą zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się  z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Po otrzymaniu zawiadomienia nową deklarację należy  złożyć jedynie w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o wysokości stawek opłat można znaleźć pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2019/15797/. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców można znaleźć pod adresem:https://siedlce.pl/strefy-tematyczne/odpady-komunalne/jak-obliczyc-oplate.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 lutego 2020 r.

Liczba  osób
  w gospodarstwie domowym
zbieranymi w sposób selektywny
(w zł)
z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  
  (w zł)*
zbieranymi w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
(w zł)**
1 17,00 13,60 34,00
2 34,00 27,20 68,00
3 51,00 40,80 102,00
4 64,60 51,68 129,20
5 76,50 61,20 153,00
6 86,70 69,36 173,40
7 96,90 77,52 193,80
8 107,10 85,68 214,20
9 117,30 93,84 234,60
10 127,50 102,00 255,00
11 137,70 110,16 275,40


* Zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20%. W przypadku zadeklarowania przez właściciela  budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów nie będą one odbierane z nieruchomości. Bioodpady to odpady kuchenne oraz odpady zielone. ** W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty określa się  w drodze decyzji przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.


Mieszkańcy Siedlec  od 1 stycznia 2020 r.  wszyscy segregujemy i zbieramy nową frakcję odpadów - bioodpady


Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Siedlec. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani  do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Wytworzone odpady nie będą mogły być zbierane w sposób zmieszany. Jest to obowiązek wynikający z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010).


Mieszkańcy będą zobowiązani również do wydzielania nowej frakcji odpadów - odpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zbierania jej w pojemnikach koloru brązowego z napisem BIO. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy z napisem „BIO” będzie należał do firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych. Odpady zielone zbierane będą w workach koloru szarego z napisem odpady zielone. Poniżej zasady segregacji odpadów w Siedlcach od 1 stycznia 2020 r.:

 • do worka / pojemnika w kolorze niebieskim oznakowanego "PAPIER" - wrzucamy papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
 • do worka / pojemnika w kolorze żółtym oznakowanego ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" - wrzucamy tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu Tetra Pak);
 • do worka / pojemnika w kolorze zielonym oznakowanego "SZKŁO" - wrzucamy opakowania ze szkła;
 • do pojemnika w kolorze brązowym oznakowanego "BIO" - wrzucamy odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego;
 • do worka / pojemnika w kolorze szarym oznakowanego "ODPADY ZIELONE"
  - wrzucamy odpady zielone;
 • do worka / pojemnika w kolorze pomarańczowym oznakowanego "ODZIEŻ I TEKSTYLIA" - wrzucamy zużytą odzież i tekstylia;
 • do worka / pojemnika w kolorze fioletowym oznakowanego "ODPADY HIGIENICZNE" - wrzucamy zużyte pieluchy jednorazowe, zużyte pieluchomajtki
  i inne zużyte środki higieny osobistej;
 • do worka w kolorze grafitowym oznakowanego "POPIÓŁ" - wrzucamy popiół  z palenisk domowych;
 • do worka / pojemnika w kolorze czarnym oznakowanego "ODPADY ZMIESZANE" - wrzucamy odpady, które pozostają po segregacji i nie można ich umieścić
  w pojemnikach / workach do segregacji.

Szczegółowe informacje o segregowaniu papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła i bioodpadów można znaleźć pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac