Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1.01.2021 r.


Liczba  osób
  w gospodarstwie domowym
zbieranymi w sposób selektywny
(w zł)
z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  
  (w zł)*
zbieranymi w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
(w zł)**
1 19,00 15,20 38,00
2 38,00 30,40 76,00
3 57,00 45,60 114,00
4 72,20 57,76 144,40
5 85,50 68,40 171,00
6 96,90 77,52 193,80
7 108,30 86,64 216,60
8 119,70 95,76 239,40
9 131,10 104,88 262,20
10 142,50 114,00 285,00
11 153,90 123,12 307,80


* Zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20%. W przypadku zadeklarowania przez właściciela  budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów nie będą one odbierane z nieruchomości. Bioodpady to odpady kuchenne oraz odpady zielone.

** W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty określa się  w drodze decyzji przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.