Segregujmy właściwie


Coraz częściej Wykonawcy usługi odbierania odpadów komunalnych informują o nieprawidłowym segregowaniu odpadów przez mieszkańców Siedlec. Przypominamy o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i prawidłowej ich segregacji. Nieprawidłowo prowadzona segregacja skutkuje tym, że koszty zagospodarowania takich zmieszanych odpadów są kilkukrotnie większe od kosztów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Dostarczone mieszkańcom ulotki w sposób szczegółowy pokazują jak właściwie segregować odpady. Proszę o uważne zapoznanie się z ulotką i stosowanie się do wskazówek.

Aby ułatwić Państwu segregację odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało aplikację, z której dowiedzieć się można, do których pojemników/worków poszczególne rodzaje odpadów powinny trafiać. Wskazówki można znaleźć:TUTAJW związku z trwającymi pracami remontowymi na ulicy Okrężnej i utrudnieniami w ruchu ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na odcinku od ul. Kraszewskiego do ronda Ojca Pio.

W celu umożliwienia pozbywania się wytworzonych na terenie ruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych od 14 maja 2020 r. zostały ustawione cztery kontenery na odpady komunalne w następujących lokalizacjach:

  • Przy skrzyżowaniu ul. Monte Cassino i Okrężnej przy słupie ogłoszeniowym.
  • Przy ul. Kraszewskiego w pasie zieleni przy ogrodzeniu Szkoły nr 10.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będą one opróżniane w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po ich zapełnieniu.

Za utrudnienia, które potrwają do końca maja 2020 r., przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronach internetowych Miasta Siedlce w zakładce ”Odpady komunalne”.Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
Prezydent Miasta Siedlce informuje, że od dnia 1 lutego 2020 roku nastąpiła zmiana  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właścicielom nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Siedlce, na których wytwarzane są odpady komunalne, dostarczane będą zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się  z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Po otrzymaniu zawiadomienia nową deklarację należy  złożyć jedynie w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o wysokości stawek opłat można znaleźć pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2019/15797/. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców można znaleźć pod adresem:https://siedlce.pl/strefy-tematyczne/odpady-komunalne/jak-obliczyc-oplate.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 lutego 2020 r.

Liczba  osób
  w gospodarstwie domowym
zbieranymi w sposób selektywny
(w zł)
z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  
  (w zł)*
zbieranymi w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
(w zł)**
1 17,00 13,60 34,00
2 34,00 27,20 68,00
3 51,00 40,80 102,00
4 64,60 51,68 129,20
5 76,50 61,20 153,00
6 86,70 69,36 173,40
7 96,90 77,52 193,80
8 107,10 85,68 214,20
9 117,30 93,84 234,60
10 127,50 102,00 255,00
11 137,70 110,16 275,40

* Zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20%. W przypadku zadeklarowania przez właściciela  budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów nie będą one odbieranez nieruchomości. Bioodpady to odpady kuchenne oraz odpady zielone.

** W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty określa się  w drodze decyzji przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZYULICY OKRĘŻNEJ (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MONTE CASSINO) ORAZ ULICY JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO (DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MAZURSKĄ)


W związku z zakończeniem budowy nowej sieci wodociągowej i przebudowy kanalizacji deszczowej na ulicy Okrężnej (od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino) oraz ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego (do skrzyżowania z ulicą Mazurską )informujemy, że od dnia 12 grudnia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Okrężnej oraz ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY OKRĘŻNEJ (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MONTE CASSINO) ORAZ ULICY JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO (DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MAZURSKĄ)

Z uwagi na planowaną budowę nowej sieci wodociągowej i przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Okrężnej (od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino) oraz ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego (do skrzyżowania z ulicą Mazurską), które zostaną zamknięte od dnia 21 października 2019 r., ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, od 21 października 2019 r. zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne w następujących lokalizacjach:

  • Przy skrzyżowaniu ulicy Monte Cassino z ulicą Okrężną na pasie zieleni.
  • Przy skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej z ulicą Józefa Ignacego Kraszewskiego na pasie zieleni
    na wysokości Szkoły Podstawowej nr 10.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będą one opróżniane w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do połowy grudnia2019 r., przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Miasta Siedlce oraz w zakładce „Odpady komunalne”