Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych segregują na nieruchomościach, następujące frakcje odpadów:


Odpady budowlane i rozbiórkowe


Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.


Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą zawierać wyłącznie:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • gruz ceglany
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych.

Tylko odpady o opisanej wyżej jakości, będą odbierane w ramach systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.


W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto Siedlce odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.


Odpady budowlane i rozbiórkowe należy posegregować i gromadzić w workach typu big bag lub kontenerach, dostarczonych i odbieranych przez podmiot uprawniony do wykonywania usługi odbierania odpadów komunalnych. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ilości do 1 m3 rocznie z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości 1 m3 rocznie z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w zabudowie wielorodzinnej.


Odpady problemowe takie jak przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy także wydzielać ze

strumienia odpadów komunalnych, a następnie przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: