Uwaga użytkownicy wieczyści!

Od 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się we własność.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności.
Dotyczy to zarówno nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi jak i budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.
Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów zobowiązane są do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty rocznej płatnej przez 20 lat (z wyjątkiem, kiedy osoba, na rzecz której nastąpi przekształcenie nie była zobowiązana na mocy odpowiednich przepisów do uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste).
Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie jest równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 roku. Opłaty te będą mogły być waloryzowane przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.
Zaświadczenia są w zasadzie wydawane z urzędu bez konieczności składania wniosków w terminie do końca 2019 roku i doręczane użytkownikom wieczystym na adres ujawniony w ewidencji gruntów. Jednak osoba zainteresowana wcześniejszym uzyskaniem zaświadczenia może złożyć stosowny wniosek o przekształcenie jej nieruchomości uiszczając opłatę skarbową w wysokości 50 zł - wówczas termin wydania zaświadczenia wynosi 4 miesiące, a w przypadkach pilnych szczególnie uzasadnionych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Prezydent Miasta przekazuje do sądu rejonowego zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.
Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę roczną trzeba będzie uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku, z tym że należną za rok 2019 opłatę wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo ustawa określa wysokość bonifikaty jakiej Prezydent Miasta może udzielić za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

W przypadku gruntów stanowiących własność Miasta Siedlce Prezydent Miasta może udzielić osobom fizycznym bonifikaty na ich wniosek na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 29.04.2019r. Nr VIII/84/2019. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokości bonifikat mogą być takie same jak dla gruntów Skarbu Państwa (jak określone wyżej). W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo lub wszystkich opłat, Urząd Miasta wyda zaświadczenie o ich uiszczeniu, które będzie stanowić podstawę do wykreślenia w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Jednocześnie należy wskazać, iż przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się przepisy o pomocy publicznej "de minimis". W związku z tym jeżeli przekształcenie będzie dotyczyło osoby, która prowadzi działalność gospodarczą wówczas osoba zainteresowana będzie zobowiązana do złożenia informacji o uzyskaniu pomocy publicznej w przeciągu ostatnich 3 lat i wypełnienia stosownych formularzy.
Przekształcenie w prawo własności jest traktowane bowiem jako taka pomoc i jeżeli w stosunku do jednego przedsiębiorcy pomoc przekroczy 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych, to trzeba uiścić dopłatę do wysokości równej wartości nieruchomości.
Powyższa informacja jest informacją ogólną i nie zawiera szczegółowego omówienia poszczególnych przypadków dotyczących przekształcenia.