Filmy promujące projekt

Filmy partnera ukraińskiego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach  powstały w ramach projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” i były jednym z elementów promocyjnych projektu.

Film partnera ukraińskiego:


Film PSP Siedlce:


Konferencja podsumowująca projekt

28 czerwca w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim", podczas której partnerzy Miasto Siedlce, Główny Urząd Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Wołyńskim, Gmina Korczew oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach podsumowali działania i zaprezentowali osiągnięte efekty.

Tego dnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach dokonała symbolicznego otwarcia obiektów, które zostały zmodernizowane dzięki środkom z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Komenda zaprezentowała kompleks treningowy, przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń z ratownictwa chemicznego - ekologicznego, bazę przygotowania sprzętu do akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z warsztatem do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i odzieży specjalnej, bazę środków gaśniczych, sorbentów
i neutralizatorów, stanowisko kierowania z system integracji komunikacji radiowej i telefonicznej, ścianę treningową wraz z dobiegiem i placem treningowym do prowadzenia szkoleń z ratownictwa wysokościowego oraz zawodów pożarniczych w drabinie hakowej. Siedleccy strażaccy pokazali także nowo zakupione pojazdy i sprzęt ratowniczy.

Partner ukraiński oficjalnego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonał 3 czerwca 2021 r.
W ramach projektu strona ukraińska zyskała kompleks treningowy wyposażony m.in. w labirynt treningowy, zakupiła pojazdy i sprzęt ratowniczy.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym. Jego realizacja przyniosła korzyści stronie polskiej i ukraińskiej, a przede wszystkim mieszkańcom.
W ramach projektu beneficjenci (KM PSP, Gmina Korczew, strona ukraińska) zakupili nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego partnera.

Publikacja PSP Siedlce - podsumowująca projekt


Trening partnera ukraińskiego

W dniu 3 czerwca 2021 roku partner ukraiński projektu dokonał oficjalnego otwarcia  kompleksu treningowego, który został utworzony w ramach projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”. Również tego dnia strażacy Głównego Urząd Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych  w Obwodzie Wołyńskim przeprowadzili ćwiczenia taktyczne w zakresie gaszenia pożarów w przedsiębiorstwach przemysłowych w Łucku. Trening był jednym z działań określonych w projekcie.

  1. Trening - partner ukraińskiTrening - partner ukraiński


Ćwiczenia w ramach projektu PL-BY-UA 2014-2020

  1. https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce/cwiczenia-w-ramach-projektu-pl-by-ua-2014-2020
  2. https://www.youtube.com/watch?v=30pRqh_MM98&feature=youtu.be
  3. https://www.youtube.com/watch?v=q8FLRr5l65k

Otwarcie nowo powstałej wspinalni w KM PSP Siedlce

W ramach realizacji projektu w dniu 17 czerwca 2021 roku na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach i Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach  przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze. Zawody odbyły się na obiekcie wybudowanym w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=jiG3UQPqQpM
  2. https://www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce/otwarcie-nowo-powstalej-wspinalni-w-km-psp-siedlce

Publikacja

Publikacja opracowana przez partnera ukraińskiego  pt. „Zalecenia metodologiczne dotyczące sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim”, zawierająca zbiór referatów z konferencji inaugurującej projekt, która odbyła się 9 września 2019 r. w Łucku. 


Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu

Już po raz trzeci odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu. Podczas spotkania,w dniu 18 czerwca 2020 r., członkowie Komitetu omówili bieżącą sytuację w projekcie oraz zaplanowali działania na kolejne miesiące, tak aby dotrzymać terminu zakończenia projektu. W związku  z epidemiąposiedzenie miało formę wideokonferencji z partnerem ukraińskim.

Projekt pn.
„Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka -Siedlce subregion and Volyn Oblast”
(„Skuteczna koordynacja działań ratowniczych  w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”)

www.pbu2020.eu


Przekazanie wozów strażackich Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, zakupionych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 , było okazją do spotkania się wszystkich partnerów projektu.   W związku z tym w dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołów Zarządzających Projektem. Omówiono postępy w realizacji projektu, szczególnie to, co udało się zrealizować w 2019 r., oraz plany działań na 2020 r.  Straż pożarna wzbogacona o nowe samochody

9 stycznia 2020 roku na placu przed siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu zakupionego w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Z dniem 6 grudnia 2019 roku do podziału bojowego siedleckiej Komendy wprowadzone zostały samochody: nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6,9/40/4 Scania P450 o napędzie 4x4 oraz lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Ford Ranger. Dodatkowo komenda doposażyła się również w agregat pompowy o wydajności max 7570 l/min na przyczepie z osprzętem.

W założeniu projektu wspólnym wyzwaniem dla polskiej i ukraińskiej strony jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym. Realizacja projektu przyniesie korzyści w zakresie jego poprawy jak również lepszej i nowoczesnej organizacji działań ratowniczych wspartej nowymi technologiami wykorzystywanymi w ratownictwie. Zarówno strona polska, jak i ukraińska zakupią nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego Partnera. W projekcie zaplanowano także utworzenie kompleksów szkoleniowych po obu stronach granicy oraz wspólne treningi.

W Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach powstanie warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych oraz regionalna baza środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów, dzięki czemu zapewnione zostaną odpowiednie ilości na wypadek szczególnej sytuacji przekraczającej możliwości powiatów w podregionie siedleckim. Zostanie również zmodernizowany system łączności radiowej. Planowane jest dodatkowo utworzenie poligonu ćwiczebnego z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego na bazie obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Siedlcach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania integrujące strażaków z Polski i Ukrainy. Specjalistyczne szkolenia dla strażaków, ćwiczenia oraz zawody sportowo - pożarnicze będą prowadzone wspólnie i umożliwią partnerom wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Miasto Siedlce (Beneficjent Wiodący, odpowiedzialny za zarządzanie projektem), Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, Gminę Korczew.

W uroczystości przekazania sprzętu wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Janina Ewa Orzełowska - Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Anna Kaszuba - Kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce, Robert Chojecki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, Tomasz Jędrzejewski oraz Małgorzata Iwańska ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego, partnerzy z Ukrainy – Olga Szworak oraz Andrej Bulak, Sławomir Wasilczuk - Wójt Gminy Korczew, Krzysztof Kryszczuk oraz Dorota Dmowska-Paczuska – Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Samochody poświęcił ks. Marek Chomiuk – powiatowy kapelan strażaków.


Inspekcje produkcyjne samochodów


5 listopada 2019 roku odbyły się dwie inspekcje produkcyjne dotyczące dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, dostarczanych przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne oraz Frank-Cars.
Zakup realizowany w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych
w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
Podczas inspekcji ustalono rozmieszczenie sprzętu, zamawiający zaakceptował projekty przedstawione przez Wykonawców.
W trakcie inspekcji uzgodniono również, że nie istnieje zagrożenie dla terminów odbioru pojazdów.

Źródło: www.siedlce-straz.pl/index.php/item/976-inspekcje-produkcyjne-samochodow


Konferencja w Łucku

W ramach realizacji projektu w dniu 9 września 2019 r. w Łucku na Ukrainie odbyła się konferencja startowa, którą zorganizował i przeprowadził partner ukraiński. Konferencji przewodniczył p. Wołodymyr Grushovinczuk – Komendant Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim.
Oprócz przedstawicieli Ukrainy w konferencji wzięli udział reprezentanci pozostałych partnerów zaangażowanych w projekt:
- 3 osoby z Miasta Siedlce wraz z p. Andrzejem Sitnikiem - Prezydentem Miasta,
- 6 osób z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wraz ze st. bryg. p. Andrzejem Celińskim - Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,
- 2 osoby z Gminy Korczew wraz ze p. Sławomirem Wasilczukiem - Wójtem Gminy Korczew.

W związku z transgranicznym charakterem projektu jego ukraiński koordynator p. Olga Szworak przedstawiła zakres projektu po stronie ukraińskiej, a p. Andrzej Celiński omówił zakres po stronie polskiej.
Następnie przedstawiciele partnera ukraińskiego zaprezentowali następujące zagadnienia:
- niebezpieczne wydarzenia przyrodnicze i technologiczne związane z najwyższym ryzykiem na terytorium obwodu wołyńskiego,
- zarządzanie kryzysowe Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim,
- współpraca Departamentu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim z jednostkami pozarządowymi ds. zarządzania pożarami i sytuacjami kryzysowymi,
- analiza najbardziej oddziałujących sytuacji kryzysowych spowodowanych pożarami, które zostały wyeliminowane przez departamenty Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim w ciągu ostatnich 5 lat.

Zgodnie z zapisami w projekcie w dniu 10 września 2019 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołu Zarządzającego Projektem. Podczas spotkań omówiono postępy w jego realizacji, istotne zagadnienia dot. raportowania i zamówień publicznych oraz ewentualne zmiany w projekcie.
Następnie partner ukraiński pokazał obiekt, w którym zostanie utworzony kompleks szkoleniowy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim. Zaprezentował również pierwsze, zakupione w ramach projektu, wyposażenie tj. 60 sztuk aparatów i sprzętu ochrony dróg oddechowych.


Spotkanie robocze - 05.04.2019 r.

5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”. Przedstawiciele Miasta Siedlce, Gminy Korczew oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach omówili sprawy bieżące związane z projektem oraz harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Miasta Siedlce spotkali się także z przedstawicielem Departamentu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, aby omówić postępy w realizacji projektu po stronie ukraińskiej. 

Podpisanie umowy grantowej

Miasto Siedlce jako beneficjent wiodący w dniu 31 grudnia 2018 r. podpisało umowę grantową o dofinansowanie projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka - Siedlce subregion and Volyn Oblast” („Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”), realizowanego
w partnerstwie z Departamentem Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, Gminą Korczew oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym, co przyniesie korzyści stronie polskiej i ukraińskiej, a przede wszystkim jej mieszkańcom. W ramach projektu beneficjenci (KM PSP, Gmina Korczew, strona ukraińska) zakupią nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego partnera. W ramach projektu zaplanowano utworzenie kompleksów szkoleniowych po obu stronach granicy oraz wspólne treningi. W KM PSP w Siedlcach powstanie także warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych oraz regionalna baza środków gaśniczych i neutralizatorów, zmodernizowany zostanie również system łączności radiowej. W ramach projektu przeprowadzone będą działania integrujące strażaków z Polski i Ukrainy. Ćwiczenia, zawody sportowo - pożarnicze oraz specjalistyczne szkolenia dla strażaków, będą prowadzone wspólnie i umożliwią partnerom wymianę doświadczeń.

Całkowita wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce -20 259,00 EUR
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR

Okres realizacji projektu - 24 miesiące


Podpisanie umowy partnerskiej


24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast” („Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”). Umowa określa zasady współpracy beneficjenta wiodącego z beneficjentami projektu i zawiera przejrzysty podział zadań i obowiązków dotyczących realizacji projektu. Podpisanie umowy jest kolejnym etapem wdrażania projektu.

Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za zawartość strony leży wyłącznie po stronie Miasta Siedlce i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej