Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach rozpoczął już wydawanie druków wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres (obowiązujący od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.).

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków, od 1 sierpnia odbywać się będzie w budynku przy ul.Krystyny Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Wychowawczych) w następujących godzinach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 8.00 – 14.30,
- środa – 10.00 – 18.00.

Główne zasady Programu "Rodzina 500 plus" pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Wypłata świadczenia będzie następowała, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na wskazane konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, przy ul. Sienkiewicza 32.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w następujących miejscach:
• w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR, ul. Krystyny Osińskiej 6 (nr tel. 25 794 31 94),
• w siedzibie głównej MOPR, ul. Sienkiewicza 32 (nr tel. 25 632 57 04).

Wniosek dostępny jest również na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) oraz MOPR (www.mopr.siedlce.pl).