Miasto Siedlce w roku 2021 uzyskało dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 98 336 zł.

Dotacja na organizację wycieczek została przyznana na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta Siedlce, jako organu prowadzącego szkoły, z Ministrem Edukacji i Nauki.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Nazwa placówki

Rodzaj wycieczki

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach (klasy I-III)

wycieczka dwudniowa

10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza

w Siedlcach (klasy IV-VIII)

wycieczka trzydniowa

15 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

w Siedlcach (klasy I-III)

wycieczka jednodniowa

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

w Siedlcach (klasy IV-VIII)

wycieczka jednodniowa

4 160,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

w Siedlcach (klasy I-III)

wycieczka jednodniowa

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

w Siedlcach (klasy IV-VIII)

wycieczka jednodniowa

4 960,00 zł

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

wycieczka trzydniowa

11 968,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach (klasy I-III)

wycieczka jednodniowa

2 710,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach (klasy IV-VIII)

wycieczka dwudniowa

4 790,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach

wycieczka trzydniowa

4 748,00 zł

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach

wycieczka trzydniowa

15 000,00 zł

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach

wycieczka trzydniowa

15 000,00 zł

RAZEM

98 336,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.